contentmap_plugin

image006Przez cały miesiąc w ubiegłym roku (5 listopada - 4 grudnia) w Krakowie trwały konsultacje społeczne, które miały na celu poznanie opinii mieszkańców na temat budowy III etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (os. Krowodrza Górka - os. Azory).

Rozważane były trzy warianty przebiegu trasy tramwajowej:
- Wariant A - prowadzący od pętli tramwajowo - autobusowej Krowodrza Górka, wzdłuż ul. Opolskiej do skrzyżowania wielopoziomowego ul. Weissa i ul. Opolskiej, której długość wynosi ok. 1,6 km;
- Wariant B - prowadzący od skrzyżowania ulic Bratysławskiej i Doktora Twardego, wzdłuż ulic Wybickiego, Łokietka oraz Batalionu "Skała" AK (wschodnia strona Parku Krowoderskiego). Następnie projektowana linia tramwajowa biegnie wzdłuż ul. Opolskiej w kierunku zachodnim, do skrzyżowania wielopoziomowego ul. Weissa z ul. Opolską. Długość ok. 2,5 km;
- Wariant C - prowadzący ulicą Wybickiego od skrzyżowania z ul. Bratysławską i ul. Doktora Twardego, do skrzyżowania z ul. Łokietka. Następnie biegnie wzdłuż ul. Łokietka, po zachodniej stronie parku Krowoderskiego, wzdłuż ul. Opolskiej, w kierunku zachodnim do skrzyżowania wielopoziomowego ul. Weissa z ul. Opolską. Długość ok. 2,4 km.

W ramach konsultacji społecznych wpłynęło 360 wniosków konsultacyjnych, w których mieszkańcy przedstawili swoje uwagi oraz postulaty.

Po ich przeanalizowaniu 360 okazało się, że blisko połowa lokalnej społeczności opowiedziała się za przebiegiem linii tramwajowej wzdłuż ul. Opolskiej (Wariant A) z jej ewentualnymi korektami. Średnio co czwarty głos optował za wyborem wariantu B lub C (przebieg wzdłuż ul. Wybickiego i ul. Łokietka). Niespełna 20% mieszkańców, którzy złożyli wnioski opowiedziało się za przeniesieniem linii tramwajowej na północną stronę Opolskiej. Około 10% wszystkich głosów postulowało za korektą przebiegu torowiska w Wariancie A, proponując jego odsunięcie od zabudowy mieszkalnej przy ul. Krowoderskich Zuchów 12, 14, 16.

W związku z tym, że większość mieszkańców opowiedziała się za przebiegiem trasy KST wzdłuż ul. Opolskiej, do dalszego procedowania jako wariant wynikowy przebiegu linii tramwajowej został wybrany wariant A, uwzględniający wprowadzenie niektórych wniosków konsultacyjnych.

Duże zaintersowanie wzbudził temat ochrony istniejącej zabudowy mieszkalnej przed wpływem hałasu i drgań od ruchu tramwajowego. Budowa lub rezygnacja z budowy ekranów akustycznych podyktowana jest analizą wibroakustyczną, biorącą pod uwagę kryteria poziomu hałasu. Analiza zostanie wykonana na etapie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. O lokalizacji ekranów akustycznych decydują przekroczenia wartości dopuszczalnych. Ewentualne dodatkowe zabezpieczenia są możliwe po analizie porealizacyjnej. Budowa linii tramwajowej jest oparta na nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych tłumiących hałas i drgania wywoływane przez ruch tramwajowy przy zastosowaniu tzw. "torowiska zielonego".

W rejonie skrzyżowania ul. Opolskiej i ul. Mehoffera przewidziano kładkę dla pieszych. Parking w systemie Park & Ride przewidziano jako trzypoziomowy nadziemny z możliwością rozbudowy parkingu o kolejne kondygnacje. Tramwajowy przystanek końcowy zlokalizowany zostanie przy pętli autobusowej Azory. Pod obiektem inżynierskim w ciągu ul. Opolskiej przewidziano rezerwę terenu pod perony przystankowe dla celów przyszłej inwestycji przedłużenia linii tramwajowej w kierunku ul. Jasnogórskiej. Przewidziano też zadaszenie pętli autobusowo-tramwajowej. Zapewniono dojazd pojazdów od ul. Różyckiego do zabudowy przy ul. Chełmońskiego. Uwzględniono też wykonanie kładki rowerowej nad ul. Weissa zlokalizowanej po południowej stronie istniejącego obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Opolskiej.

Więcej informacji na stronie: dialogspoleczny.krakow.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.