image002Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie realizuje program pilotażowy, który ma na celu budowę i utrzymanie linii tramwajowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Obecnie trwają przygotowania do rozpoznania rynku: czy zgłoszą się firmy, które chciałyby i mogłyby zrealizować projekt. Firma partnerska mogłaby zająć się realizacją projektu budowy i jej utrzymaniem lub zrealizować projekt budowy i zająć się utrzymaniem wszystkich torowisk w Krakowie. W tej kwestii decyzje zapadną dopiero po rozpoznaniu rynku. Wartość projektu przekracza 400 mln złotych.

Firma, która będzie realizowała projekt, będzie odpowiedzialna za budowę odcinka sieci tramwajowej w ramach realizacji IV etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (około 4.5 km odcinek), czyli trasy od skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Lema i Meissnera aż do Mistrzejowic. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez miasto w formie „opłaty za dostępność” dopiero po zakończeniu budowy, w okresie eksploatacji.

Umowa zostanie zawarta na okres 23 lat, eksploatacja na 20 lat. Usługi utrzymania w okresie eksploatacji będą obejmować: utrzymanie, konserwację i naprawy awaryjne wybudowanego torowiska oraz infrastruktury towarzyszącej z wyłączeniem oczyszczania letniego i zimowego torowiska oraz usług utrzymania infrastruktury przystankowej. Pod uwagę bierze się rozszerzenie zakresu utrzymania na całą sieć tramwajową. Wynagrodzenie pokryje koszt budowy, finansowania oraz świadczenia usług przez partnera prywatnego wraz z jego zyskiem.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz skrócenie czasu dojazdu poprzez upłynnienie ruchu.

Parametry techniczne projektu:
- budowa nowej linii tramwajowej na długości ok. 4,5 km,
- budowa nowych przystanków tramwajowych – 9 par przystanków oraz 6 przystanków o zmniejszonej długości,
- rozbudowa istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice,
- przebudowa istniejącego układu drogowego ulic na długości ok. 10,4 km,
- budowa obiektu inżynierskiego – tunelu – o łącznej długości całkowitej ok. 950 m (wraz z dojazdami), pod rondem Polsadu wraz z przystankiem podziemnym oraz ciągami pieszymi z infrastrukturą,
- sfinansowanie (lub współfinansowanie) inwestycji,
- utrzymanie i eksploatacja sieci tramwajowej w zakresie ustalonym w trakcie dialogu technicznego.

Zamawiający nie wyklucza wprowadzenia do projektu elementów komercyjnych, zapewniających partnerowi prywatnemu dodatkowy przychód z Projektu, co w efekcie może doprowadzić do zmniejszenia opłaty za dostępność.

Miasto posiada następujące dokumenty: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24 maja 2017 r., projekt koncepcyjny - zagospodarowanie terenu z grudnia 2015 r. (część opisowa oraz zestawienie dokumentacji), dokumentację geologiczno-inżynierską dotyczącą warunków geologiczno-inżynierskich.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.