image007Do 15 lutego powstanie ostateczna wersja rozwoju systemu transportu w Krakowie. Dokument zostanie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa i najprawdopodobniej będzie także przedmiotem obrad komisji. Dla wybranych wariantów opracowane zostanie studium wykonalności.

Autorzy „Studium rozwoju systemu transportu miasta Krakowa, w tym budowy metra” przeanalizowali kilkadziesiąt pomysłów, spośród których wybrano 9 wariantów rozwoju systemu transportu Krakowa. We wszystkich założono rozwój systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Zarekomendowano wariant 4, czyli powstanie jednej linii metra na kierunku wschód-zachód oraz rozbudowę sieci metrobusu i szybkiego tramwaju (poprzez modernizację torowisk oraz priorytety w sygnalizacji świetlnej). Linia metra, według autorów opracowania, miałaby mieć część podziemną i naziemną. Na powierzchni metro poprowadzone byłoby w ciągu al. Jana Pawła II. W pierwszym etapie powstałby tunel pod Starym Miastem w kształcie pozwalającym na prowadzenie ruchu tramwajowego oraz możliwość docelowego przekształcenia tunelu do prowadzenia pojazdów metra. Tunel ten zostanie podłączony do systemu tramwajowego, dzięki temu będzie przynosił korzyści niezależnie od okresu wybudowania pozostałych odcinków oraz zmiany systemu z tramwajowego w metro.

Ważnym elementem wariantu jest budowa dość rozległego systemu metrobusu (Bus Rapid Transit), charakteryzującego się dużą niezależnością od warunków ruchu samochodowego, dużą prędkością i przepustowością. W przypadku krakowskiego metrobusu, przyjęto wykorzystanie istniejących oraz wyznaczenie nowych pasów autobusowych, zmianę koloru nawierzchni, wprowadzenie priorytetów na wszystkich skrzyżowaniach, dostosowanie torowisk tramwajowych do prowadzenia ruchu autobusowego, przebudowę przystanków autobusowych, ewentualny zakup taboru o zwiększonej pojemności. Średnia prędkość komunikacyjna krakowskiego metrobusu będzie wynosić 26-27 km/h.

Dlaczego wybrano ten wariant? Przewiduje budowę metra, ale w najtańszej wersji, co urealnia możliwość jego budowy, pozwala na etapowanie i charakteryzuje się najlepszym wpływem na środowisko.

Według autorów „Studium rozwoju systemu transportu miasta Krakowa, w tym budowy metra”, nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne na lata 2020-2049 rekomendowanego wariantu wyniosą ponad 8,7 mld zł.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.