edroga12716 października podpisano umowę na dofinansowanie opracowania studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Koszt przedsięwzięcia to 10 mln zł, z czego 50 proc. zagwarantuje miasto jako wkład własny, a druga część zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie przetargu przewidziano na koniec 2017 roku, a planowany termin odebrania opracowania to koniec 2019.

W wyniku prac zespołu, w którego skład weszli urzędnicy, pracownicy krakowskich uczelni i niezależni eksperci, został przygotowany zakres rzeczowy do zlecenia opracowania „Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra”. Obejmowało ono swym zakresem cały obszar miasta i zakładało różne warianty rozwoju sieci transportowej. Celem opracowania było przede wszystkim zaproponowanie takich rozwiązań w zakresie systemu transportowego, których efektem byłoby odwrócenie negatywnego trendu wzrostu udziału podróży wykonywanych samochodem osobowym oraz zwiększenie przepustowości sieci tramwajowej. Opracowanie będzie podstawą do uzyskania ewentualnego dofinansowania ze środków UE do dalszych prac projektowych oraz realizacyjnych.

W ramach opracowania przeprowadzono m.in. analizy społeczno-gospodarcze, ruchowe, ekonomiczne, finansowe, wrażliwości, realizacyjne, wpływu na środowisko. Przygotowano kilkadziesiąt wariantów rozwoju systemu transportu, z których do dalszej realizacji zarekomendowano wariant IV.3 „MetroMetrobus”. Zakłada on budowę jednej linii metra o przebiegu zgodnym ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa” (za wyjątkiem odcinka prowadzonego w ciągu alei Jana Pawła II) na kierunku wschód-zachód o długości około 15 km oraz rozwój systemu szybkiego tramwaju bez budowy nowego tunelu. Rozwój systemu szybkiego tramwaju dotyczy modernizacji i podniesienia parametrów odcinków istniejących tramwaju tradycyjnego, a także budowy nowych odcinków tramwajowych o parametrach odpowiadających wymaganiom szybkiego tramwaju. Ponadto zostanie zapewniony priorytet dla tramwajów w systemie sterowania ruchem.

Wyniki opracowania dały podstawę do podjęcia decyzji dotyczącej kontynuacji prac projektowych, jakimi powinny być „Studium wykonalności” lub „Koncepcja budowy premetra/metra”.

Podjęcie decyzji o budowie szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego wymaga opracowania dokumentacji o wyższym stopniu szczegółowości oraz uwzględniającego szczegółowe aspekty techniczne dotyczące m.in. warunków geologicznych, układu torowego (plan i profil trasy; przekroje poprzeczne i podłużne), technologii wykonania tuneli szlakowych i stacji, zasilania elektrotrakcyjnego, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną, parametrów eksploatacyjnych taboru.

W tym celu przygotowano wniosek o dofinansowanie opracowania p.n. „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), współfinansowanego przez Unię Europejską. Wniosek 3 lutego tego roku uzyskał akceptację Ministerstwa Rozwoju. Był to pierwszy etap oceny. Kolejnym krokiem była ocena Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska w ramach konkursu CEF, zarekomendowała do wsparcia projekty wdrażające transport zrównoważony – przede wszystkim projekty kolejowe, a także projekty dotyczące inwestowania w budowę infrastruktury paliw alternatywnych oraz w ekologiczny transport miejski. Polska złożyła w konkursie 20 wniosków aplikacyjnych, 10 spośród nich zyskało aprobatę Komisji Europejskiej, w tym wniosek krakowski.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.