contentmap_plugin

image007Linia tramwajowa Meissnera – Mistrzejowice jest jedną z bardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji komunikacyjnych. W związku z brakiem środków budżetu miasta na jego realizację i w związku z brakiem dotacji unijnych na jego dofinansowanie, podjęto decyzję o rozważeniu jego realizacji w drodze Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Projekt został wybrany do realizacji w pilotażowym programie, w którym może liczyć na wsparcie Ministerstwa Infrastruktury. Jeśli projekt zostanie zrealizowany będzie wzorem do naśladowania dla innych miast, co jest szczególnie istotne wobec spodziewanego ograniczenia środków unijnych na projekty infrastrukturalne.

Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) jest zgodna z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.

Zakres rzeczowy dla zadania został określony w wykonanej wielobranżowej koncepcji z grudnia 2015 r. Dokument ten określił najbardziej korzystny wariant inwestycji, który przewiduje przebieg części trasy w tunelu. Oszacowany koszt inwestycji to ok. 375 mln zł brutto.

Kwota ta nie znalazła odzwierciedlenia w obecnie obowiązującym WPF i dlatego rozważano wykorzystanie formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako formy realizacji inwestycji. Dzięki współpracy z partnerem prywatnym miasto nie musi angażować się finansowo na etapie inwestycyjnym.

W PPP wynagrodzenie partnera prywatnego, wypłacane po oddaniu do użytku infrastruktury stanowiącej przedmiot umowy, obejmuje wynagrodzenie zarówno za wybudowanie tej infrastruktury, jak i za jej prawidłowe funkcjonowanie (dostępność dla użytkownika). Wobec wieloletniego okresu ryzyka dostępności spoczywającego na podmiocie prywatnym, temu ostatniemu nie opłaca się nieuzasadnione oszczędzanie na etapie tworzenia infrastruktury, które następnie może skutkować koniecznością przeprowadzania licznych napraw, droższej konserwacji czy eksploatacji, a w ostatecznym rozrachunku podrażać cały projekt. Dlatego wydatki na projekt PPP powinny być niższe niż suma wydatków inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych (bieżących) w modelu tradycyjnym w tym samym okresie.

Przedsięwzięcie PPP zakłada sfinansowanie, zaprojektowanie, wybudowanie, zarządzanie infrastrukturą oraz techniczne utrzymanie przez partnera prywatnego nowej infrastruktury tramwajowej. Podstawowym sposobem wynagradzania partnera prywatnego będzie opłata za dostępność.

Projekt budowy KST etap IV nie otrzymał dotacji unijnej, jednak biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzednich lat miasto spodziewa się pojawienia możliwości uzyskania takiego wsparcia pod koniec obecnego okresu programowania. W przypadku uzyskania dotacji z Funduszy Europejskich, kwota pozyskanej dotacji zostanie uwzględniona w rozliczeniach pomiędzy stroną publiczną a partnerem prywatnym.

W kwietniu 2016 r. ZIKiT zgłosił projekt „Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)” do naboru organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Celem naboru było wyłonienie kolejnych projektów, które będą charakteryzowały się dużym prawdopodobieństwem ich realizacji w formule PPP. Projekt został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rozwoju i przyjęty do realizacji.

Nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja, czy projekt zostanie zrealizowany w trybie PPP. Nie podjęto też decyzji, który wariant będzie wskazany jako docelowy.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.