Komisja Europejska ponownie podjęła wysiłki na rzecz rozwoju narzędzi typu „wszystko w jednym” ułatwiających planowanie podróży, jej wykonywanie, a także dokonywanie na trasie rezerwacji na poszczególne przejazdy. Tego rodzaju rozwiązania dają możliwość zaplanowania podróży on-line dla różnych kombinacji środków transportu i opcji tras.

 

KE opublikowała analizę istniejącej sytuacji w zakresie rozwiązań multimodalnego planowania podróży oraz przedstawiła swoje plany związane z ich przyszłym rozwojem. Szczególny nacisk KE kładzie na rozwiązywanie problemów, takich jak ograniczony dostęp do niezbędnych danych czy niedostateczna współpraca w zakresie rozwoju systemów planowania podróży.

Internet i smartfony sprzyjają wdrożeniom zindywidualizowanych usług w dostarczaniu informacji, w tym tej dotyczącej różnych form transportu. Informacja o podróżach multimodalnych jest kluczowym czynnikiem tzw. inteligentnych podróży. Znacznie bowiem ułatwia zaplanowanie podróży i podróżowanie.

Rozwiązania typu „wszystko w jednym” integrują informacje o ruchu w czasie rzeczywistym oraz w efekcie służą:

• poprawie jakości informacji, dzięki której użytkownicy są świadomi wszystkich możliwych opcji podróży, nawet jeśli są już w drodze;

• wykonywaniu ekologicznych przejazdów, bowiem planujący podróże mogą łatwo zidentyfikować najszybsze i najbardziej przyjazne dla środowiska połączenia różnych środków transportu;

• zmniejszeniu zatłoczenia i emisji zanieczyszczeń dzięki wskazaniu tras alternatywnych dla zatłoczonych i zablokowanych dróg;

• stworzeniu nowych możliwości biznesowych i miejsc pracy.

W Europie jest już dostępnych ponad sto rozwiązań do planowania podróży multimodalnych. Jednak mają one ograniczone funkcjonalności zarówno pod względem zasięgu geograficznego, jak też dostępu do danych  o środkach transportu. Niewiele z tych rozwiązań oferuje potrzebne informacje transgraniczne.

Zatem KE ma wiele wyzwań w zakresie tzw. inteligentnej mobilności. W swoich działaniach musi postawić na: zwiększenie multimodalnych podróży przez udostępnienie niezbędnych danych i podniesienie jakości multimodalnych podróży, eliminacje sprzeczności w formatach danych i protokołów oraz zacieśnienie w państwach UE współpracy pomiędzy programistami i wytwórcami, operatorami transportu i organami regulacyjnymi. Komisja będzie pobudzać tę współpracę oraz zapewni możliwości finansowania prac nad rozwiązaniami do planowania podróży w ramach programów „Łącząc Europę” i Horizon2020.

Promowanie bardziej kompleksowych systemów planowania podróży multimodalnych ułatwi przejście do tzw. mobilności jako usługi, a więc sytemu w którym dostawcy takich usług zapewnią ich odbiorcom całościowy dostęp do wszystkich niezbędnych pakietów w ramach jednego interfejsu.

AS

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.