edroga969Kwota wynegocjowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wynosi 2,256 mld euro. Jest to czwarta, po województwach śląskim, małopolskim i wielkopolskim, najwyższa kwota w Polsce. Jest to także o około 650 mln euro więcej niż w poprzednim okresie programowania.

- W nowym RPO kładziemy nacisk na wspieranie innowacyjności, sfery badawczo-rozwojowe, przedsiębiorczość, gospodarkę niskoemisyjną oraz aktywizację życia społecznego – mówił  marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. – Dużym wsparciem objęte zostaną też kwestie dotyczące zatrudnienia i edukacji, a także infrastruktura ochrony środowiska i transportowa. W przypadku transportu, nakłady będą skoncentrowane na inwestycjach w drogi i linie kolejowe o znaczeniu regionalnym, które doprowadzają ruch w kierunku głównych tras. Pieniądze zostaną przeznaczone również na nowe technologie m.in. we włókiennictwie, medycynie, farmacji, energetyce i budownictwie.

Na podstawie RPO 2014-2020 na terenie województwa łódzkiego:
- zakupionych zostanie ponad 60 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji zbiorowej,
- 110 km dróg zostanie wybudowanych, zmodernizowanych lub odremontowanych,
- powstaną 22 km ścieżek rowerowych
- utworzone zostaną, bądź kapitalnie zmodernizowane, 2 terminale służące do przeładunku towarów między co najmniej dwoma rodzajami transportu, wraz z dedykowaną tym przewozom infrastrukturą kolejową,
- przebudowanych lub zmodernizowanych zostanie 22 km linii kolejowych,
- zakupionych będzie 8 pociągów pasażerskich.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.