Najważniejszymi europejskimi źródłami środków są Fundusz Spójności oraz fundusze strukturalne, a więc Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W latach 2007-2013 na europejskie projekty związane z miejską mobilnością wydatkowano około 8 mld euro. W nowej perspektywie budżetowej 2014-2020 te wydatki będą kontynuowane. Środki na te zadania znajdą się w funduszu nazywanym ESI-Funds (European Structural and Investment Funds). Przygotowywane narodowe programy operacyjne państw członkowskich mają zapewnić ich najefektywniejsze wydatkowanie.

 

Również ze środków przeznaczonych na projekty TEN-T (Trans-European Transport Network) z Connecting Europe Facility (CEF) część będzie skierowana m.in. na połączenia tej sieci z węzłami miejskimi. Fundusze UE wesprą też działania służące rozwojowi infrastruktury alternatywnych paliw oraz promujące pojazdy zasilane czystymi paliwami.

Państwa unijne realizujące projekty z zakresu miejskiej mobilności będą mogły pondato skorzystać z innych źródeł, takich jak EIB (European Investment Bank – Europejski Bank Inwestycyjny). Oprócz tego dostęp do środków zapewnią programy INTERREG (środki na regionalne projekty zrównoważonego rozwoju) i LIFE+ (środki na projekty zrównoważonego rozwoju).

Fundusze na badania i innowacyjne wdrożenia w zakresie mobilności miejskiej obecna unijna perspektywa budżetowa (2014-2020) uwzględniła w programie Horizon 2020 i kieruje je na takie inicjatywy jak: Mobilność dla wzrostu - Miasta (CIVITAS 2020 - 100 mln euro 2014/2015), Mobilność dla wzrostu - Infrastruktura (35 mln euro 2014/2015), Zielone pojazdy (160 mln euro 2014/2015).

Mobilność dla wzrostu - Miasta (CIVITAS 2020) to inicjatywa, której celem jest doprowadzenie do wyeliminowania pojazdów napędzanych konwencjonalnie. W ramach jej prac między innymi zostanie dokonane porównanie praw i narzędzi oddziaływujących na zmianę nawyków komunikacyjnych i służących wprowadzaniu alternatywnych środków mobilności. Dopracowane zostaną polityki i środki promocji alternatywnie napędzanych pojazdów, np. poprzez wprowadzenie infrastruktury paliw alternatywnych lub ulepszenie elektrycznego transportu publicznego. Będzie też wykonana analiza środków i narzędzi służących redukcji przeciążenia dróg miejskich oraz badanie służące odnalezieniu rozwiązania dla rozwoju transportu publicznego w sytuacji ograniczonych nakładów. Ocenie poddany zostanie również udział ruchu pieszego i rowerowego w miejskim podziale zadań przewozowych i możliwości jego zwiększenia. W ramach inicjatywy Mobilność dla wzrostu - Miasta (CIVITAS 2020) od 2015 roku m.in. kładziony będzie nacisk na poszerzenie wiedzy władz lokalnych, na promocję SUMP i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań czystszego i lepszego transportu i mobilności.

Mobilność dla wzrostu – Infrastruktura to inicjatywa, która służy wprowadzeniu konkretnych rozwiązań infrastrukturalnych w celu ulepszenia międzymodalnego, wewnętrznego połączenia oraz aktywnego zarządzania ruchem w UE. Postawi ona na rozwój Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej, który umożliwi zbieranie danych o lokalizacji w czasie bieżącym i zapewni optymalne reagowanie na zmiany warunków ruchu na sieci dróg. Inicjatywa ta stworzy warunki do wprowadzania innowacyjnych koncepcji i metod w zakresie infrastruktury alternatywnych paliw oraz infrastruktury pozyskiwania energii, a także metod zapobiegania zakłóceniom funkcjonowania infrastruktury krytycznej w wyniku działań i sytuacji kryzysowych.

Natomiast inicjatywa Zielone pojazdy obejmie takie zagadnienia jak: nowa generacja konkurencyjnych baterii litowo-jonowych mających odpowiadać potrzebom klientów,  zoptymalizowane i systematyczne zarządzanie energią w pojazdach elektrycznych, napędy na gaz naturalny oraz komponenty samochodów i pojazdów dostawczych, hybryda lekka przystosowana do ciężkiej eksploatacji, elektryczne jednoślady i nowe koncepcje lekkich pojazdów, napędy na gaz naturalny oraz komponenty pojazdów przemysłowych, ulepszona wydajność elektrycznych pojazdów oraz wdrożenie ich do system transportowego i sieci.

AS

Materiał oparty na referacie Isabelle Maës z Komisji Europejskiej, prezentowanym podczas  VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Miasto i Transport. Mobilność w miastach” (Politechnika Warszawska, 27 marca 2014 r.).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.