Na czas EURO 2012 wracają kontrole na granicachPrzekraczanie granicy wewnętrznej UE będzie możliwe w wyznaczonych miejscach. Na Opolszczyźnie są to byłe drogowe i kolejowe przejścia graniczne, przejścia małego ruchu granicznego i przejścia na szlakach turystycznych. W każdym z nich należy liczyć się z możliwością kontroli przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w okresie od 4 czerwca do 1 lipca 2012 r. zostanie przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej UE z Republiką Czeską, a także z Republiką Słowacką, z Republiką Federalną Niemiec i z Republiką Litewską oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen. Przywrócenie kontroli jest jednym z elementów systemu bezpieczeństwa, którego celem jest zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.  Wraz z przywróceniem kontroli zmienią się tymczasowo zasady przekraczania granicy wewnętrznej UE.

Kontrola będzie wyglądała inaczej niż na granicy zewnętrznej UE. Prowadzona będzie w sposób wyrywkowy - wobec wytypowanych pojazdów i osób. Decyzja o miejscu, zakresie i czasie kontroli będzie podejmowana przez Straż Graniczną w oparciu o analizę ryzyka, wyniki prowadzonego rozpoznania oraz informacje przekazywane przez służby innych państw. Czynności kontrolne realizowane będą w oparciu o mobilne patrole Straży Granicznej wykorzystujące pojazdy wyposażone m.in. w przenośne urządzenia dostępowe do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów, urządzenia do identyfikacji materiałów wybuchowych i narkotyków, urządzenia do kontroli radiometrycznej. Kontrole odbywać się będą w odpowiednio wydzielonych i oznakowanych miejscach, w sposób nieuciążliwy dla podróżnych, gwarantujący niezakłócony i płynny ruch graniczny, zarazem tak, aby przeciwdziałać wjazdowi na terytorium Polski osób mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przypadku ujawnienia (ustalenia) takich osób, Straż Graniczna będzie mogła nie zezwolić na wjazd do Polski, wydając stosowne  decyzje administracyjne o odmowie wjazdu.

Obywatele Unii Europejskiej (w tym obywatele Polski) będą mogli przekraczać granicę wewnętrzną na podstawie dokumentu poświadczającego tożsamość i obywatelstwo tj. paszportu lub dowodu osobistego. Natomiast pozostali podróżni - obywatele państw trzecich korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, będą zobowiązani posiadać ważny paszport i inne dokumenty poświadczające prawo do legalnego pobytu i przejazdu przez terytorium państw strefy Schengen i Polski.

Przejścia drogowe: Kietrz, Ściborzyce Wielkie – Rohov, Ściborzyce Wielkie – Hnevosice, Pilszcz, Wiechowice, Branice, Pietrowice, Chomiąża, Lenarcice, Gadzowice, Pomorzowiczki, Trzebina, Konradów, Głuchołazy – Mikulowice, Sławniowice, Kałków, Dziewiętlice, Paczków.

Przejścia kolejowe: Głuchołazy – Mikulovice, Głuchołazy - Jindrichov ve Slezku.

Przejścia na szlakach turystycznych: Jarnołtówek (Biskupia Kopa), Jarnołtówek (Biskupia Kopa-szczyt), Podlesie.

Źródło: Opolski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.