dw151 2Nowoczesna infrastruktura dla pieszych i cyklistów powstanie wzdłuż części drogi powiatowej Szczecin-Warnik. Chodzi o 2,5-kilometrowy odcinek trasy od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z inną drogą powiatową prowadzącą z Mierzyna do Stobna. Inwestycja władz powiatu polickiego będzie możliwa dzięki 85-procentowemu wsparciu unijnymi funduszami RPO WZ 2014-2020.

 

Nowa pieszo-rowerowa trasa przebiegnie ze Stobna (od skrzyżowania drogi powiatowej 3923Z Szczecin-Warnik z drogą powiatową 3922Z Mierzyn-Stobno) w pobliżu strefy usługowo-produkcyjnej, przez Przylep,
do ul. Okulickiego w Szczecinie. Nowoczesna infrastruktura ułatwi dojazd do miejsc pracy zlokalizowanych
w Stobnie i w Szczecinie oraz do węzła przesiadkowego przy ul. Okulickiego.

- Lokalizacja nowej rowerowej infrastruktury to dobre wieści dla mieszkańców powiatu polickiego, gminy Dobra i miasta Szczecin. Ścieżka będzie bowiem alternatywną formą dla transportu samochodowego. Dodatkowo bardzo pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, bo przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń - powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Koszt działań przy projekcie Powiat Policki oszacował na 2,5 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże beneficjentowi na zaplanowane przez niego prace ponad 2,1 mln zł. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Roboty prowadzone będą w przyszłym roku.

- Wykonawca robót został już wybrany. Liczymy, że inwestycja zakończy się do października 2020 roku -mówił starosta policki Andrzej Bednarek.

Zadanie wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.2 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.