edroga100529 czerwca w Krakowie odbyło się seminarium projektu CH4LLENGE na temat wyzwań w planowaniu mobilności w miastach Polski i Europy. Plany Zrównoważonej Mobilności w Miastach (SUMP) to strategiczne dokumenty, które przyczyniają się do osiągnięcia ustalonych celów dotyczących klimatu i energii.

W ramach projektu CH4LLENGE dziewięć europejskich miast i osiem wspomagających organizacji połączyło siły, aby zająć się najpilniejszymi wyzwaniami związanymi z planowaniem zrównoważonej mobilności.

O tych właśnie wyzwaniach mówiła Susanne Boehler-Badecker z Rupprecht Consult, koordynatora projektu. Ekspertka zwróciła uwagę na aktywne zaangażowanie społeczne lokalnych interesariuszy i obywateli, współpracę polityczną i administracyjną, odpowiedni dobór działań, który ma szansę spełnić cele danego miasta oraz monitoring i ocenę procesu planowania mobilności. Susanne Boehler-Badecker zidentyfikowała też główne bariery prawidłowego planowania, a wśród nich: niedostateczną współpracę między różnymi sektorami, obawę przez podejmowaniem niepopularnych decyzji politycznych, konflikty celów różnych instytucji, niewłaściwe finansowanie, brak doświadczenia i odpowiednich danych oraz ograniczone umiejętności.

A jak Kraków przymierza się do wdrożenia koncepcji planowania zrównoważonej mobilności?

- Pod koniec 2013 roku odbyły się kompleksowe badania ruchu, którymi objęto ponad 13 tysięcy mieszkańców Krakowa – wyjaśnił Łukasz Szewczyk z krakowskiego magistratu. – Dzięki tym badaniom poznaliśmy preferencje mieszkańców i ich ocenę systemu transportowego oraz zyskaliśmy informacje na temat sposobów poruszania się po mieście. Dużym zaskoczeniem było to, że po zrealizowaniu tak wielu inwestycji, korzystanie z komunikacji zbiorowej prawie zrównało się z komunikacją indywidualną (36% i 33%). Dla porównania, w 2003 roku komunikacją zbiorową odbywało się około 50% podróży. Wzrasta ruch rowerowy, a jedynym wskaźnikiem, który od 20 lat się nie zmienia,  jest ruch pieszych na poziomie około 30%.

Po referendum, które odbyło się w zeszłym roku w Krakowie okazało się, że mieszkańcy chcą rozwoju ścieżek rowerowych, monitoringu i budowy metra w mieście. Zostały powołane specjalne zespoły robocze i udało się wypracować zakres rzeczowy do Studium Rozwoju Systemu Transportowego, który jest podstawą do wszelkich dalszych analiz, dotyczących m.in. rozwoju szybkiego tramwaju czy budowy metra lub premetra.

- Chcemy, żeby pod koniec roku pojawił się projekt polityki transportowej, który powinien zawierać elementy wynikające z wytycznych projektu CH4LLENGE – dodał Łukasz Szewczyk. – Staramy się, aby zarówno program parkingowy, jak i  plan zrównoważonego rozwoju były zgodne z zasadami zrównoważonej mobilności w miastach. Mam nadzieję, że wysiłki tych miast, które podjęły się wdrożenia tej koncepcji, przyniosą oczekiwane efekty.

Podczas spotkania swoimi doświadczeniami podzielili się goście z Rzymu i Drezna oraz przedstawiciele polskich miast, Krakowa, Warszawy i Gdyni. O stanie planowania zrównoważonej mobilności w Polsce mówił profesor Wojciech Suchorzewski, ambasador projektu CH4LLENGE.

- Polskie plany transportowe dotyczą wyłącznie publicznego transportu zbiorowego – podkreślił prof.  Wojciech Suchorzewski. – Z przyczyn dla mnie zupełnie niezrozumiałych, wymagany zakres nie obejmuje innych form transportu zbiorowego, czyli przewoźników, którzy w miastach, a zwłaszcza w zespołach miejskich odgrywają bardzo dużą rolę.

- W Polsce w większości planów transportowych nie uwzględnia się usług transportu zbiorowego świadczonego przez przewoźników – podsumował prof. Suchorzewski. – Coraz częściej podejmowane są jednak próby stworzenia planów zrównoważonej mobilności, do czego konieczne jest stworzenie ram prawnych wymuszających ich opracowanie, a co najmniej uwzględnienia idei zrównoważonej mobilności w dokumentach dotyczących rozwoju miast: studiach uwarunkowań, polityki transportowej czy planów transportowych.

ch4llenge

 

Uczestnicy seminarium wielokrotnie zwracali uwagę na konieczną współpracę urbanistów i transportowców, dotyczącą m.in. budowy osiedli mieszkaniowych czy parkingów. Podkreślali, że władze nie powinny wydawać pozwoleń na budowę osiedli w miejscach, gdzie nie ma odpowiedniej  infrastruktury transportowej, ale także nie powinny uciekać przed niepopularnymi decyzjami o likwidacji miejsc parkingowych przy ulicach. Planowanie zrównoważonej mobilności wymaga długoterminowych celów i odważnego podejścia, bez których się nie powiedzie.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta Krakowa. Patronem medialnym był portal edroga.pl

***

Więcej o planowaniu zrównoważonej mobilności w wytycznych KE

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.