al Wlokniarzy 2Przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów z regionu łódzkiego podpisali deklarację w sprawie utworzenia Metropolii Łódzkiej. Jej celem byłoby wspólne kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój transportu lokalnego, ochrona środowiska oraz rozwój społeczny i gospodarczy regionu, połączonego z jego promocją.

 

- My niżej podpisani wójtowie, burmistrzowie i prezydenci deklarujemy chęć przystąpienia do Łódzkiego Związku Metropolitalnego. Wyrażamy przekonanie, że Łódzki Związek Metropolitalny przyczyni się do rozwoju społecznego i gospodarczego naszych miast i gmin. Wierzymy, że dzięki tej ustawie nasi mieszkańcy będą mogli korzystać ze wspólnie podejmowanych inicjatyw w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju transportu zbiorowego, ochrony środowiska i walki ze smogiem. Wierzymy, że powstanie Łódzkiego Związku Metropolitalnego zrealizuje cel jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców – czytamy w treści deklaracji.

Deklaracja jest następstwem uchwały Senatu Rzeczypospolitej z 6 lutego w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym. Następnie o jego losach zdecyduje izba niższa polskiego parlamentu. Jeśli posłowie również zagłosują za powstaniem takiego związku miast i gmin, ten może zacząć funkcjonować od przyszłego roku.

- Gminy i miasta z powstałego kilka lat temu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego ściśle ze sobą współpracują. Czas jednak uzupełnić naszą współpracę o nowy, efektywny instrument współdziałania, jakim ma być łódzki związek metropolitalny. Do tej pory nasze wspólne działania opieraliśmy głównie o środki unijne. Niekorzystna sytuacja finansowa polskich samorządów zmusza nas do skorzystania z innych rozwiązań, w tym opartym na systemowym udziale w dochodach z podatku PIT. Dlatego mam nadzieję, że bez względu na opinię obecnego rządu na temat utworzenia Metropolii Łódzkiej, parlamentarzyści dostrzegą w tej ustawie rzeczywiste szanse rozwoju, które my dostrzegamy - powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

- Metropolia to partnerstwo. Każda z gmin, która do niej przystąpi będzie mieć równy głos, niezależnie od swojej wielkości - powiedział senator Krzysztof Kwiatkowski, pomysłodawca utworzenia Metropolii Łódzkiej, który dodał: - W kolejnych perspektywach unijnych premiowane będą metropolie. Dlatego tak istotne jest jej powołanie. Wierzę, że skoro w Senacie udało się to przeprowadzić, to także w Sejmie zyska ona większość.

Metropolia Łódzka ma być zrzeszeniem gmin województwa łódzkiego, w tym Łodzi oraz 27 gmin z czterech powiatów: zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, a także brzezińskiego.

Chęć przystąpienia do związku zgłaszają także gminy z powiatu łaskiego. Funkcjonowanie Metropolii Łódzkiej zakłada wysokość udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku PIT od podatników zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego. W roku jej utworzenia wynosiłby on 0,2 proc., a w latach następnych wynosić będzie 5 proc. To może przynieść nawet dodatkowych 200 mln zł rocznie.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.