Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący wdrożenia zobowiązań znowelizowanej dyrektywy w sprawie jakości paliw. Artykuł 7a tej dyrektywy zobowiązuje do redukcji natężenia emisji gazów cieplarnianych z paliw i innych nośników energii dostarczanych do stosowania w pojazdach drogowych. Ma to nastąpić do 2020 roku.

 

Wniosek KE wprowadza w życie przepisy znowelizowanej w 2009 roku dyrektywy w sprawie jakości paliw i ustanawia standard niskoemisyjnego paliwa. Wynika to z realizowanych przez UE działań na rzecz klimatu. - Wreszcie Komisja może przedłożyć ten wniosek służący poprawie oddziaływania na klimat naszych paliw transportowych. Nie jest tajemnicą, że nasz pierwotny wniosek nie mógł przejść ze względu na opór czyniony w niektórych państwach członkowskich – powiedział  Connie Hedegaard, komisarz UE. Przyjmując wniosek Komisja ponawia wprowadzenie obowiązku stosowania paliw mniej zanieczyszczających powietrze i w efekcie czyniących europejski transport bezpieczniejszym dla środowiska.

Wniosek KE ustanawia metodę obliczania intensywności emisji dwutlenku węgla dla różnych rodzajów paliwa, czyli benzyny, oleju napędowego, gazu płynnego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG). Każdemu z tych typów paliw zostaną przypisane wartości domyślne na podstawie wytwarzanych emisji zanieczyszczeń. Równocześnie wprowadza się bardziej restrykcyjne wymagania w zakresie przekazywanej KE sprawozdawczości o rodzajach paliw  używanych w transporcie drogowym oraz o ich pochodzeniu.

Komisja Europejska wprowadza zatem mechanizm ograniczania emisji z transportu drogowego, zapewniając w ten sposób wysoki poziomu ochrony klimatu. Ten mechanizm jest efektem analiz technicznych i ekonomicznych. Był też poddany konsultacjom społecznym. Zostały one przeprowadzone po głosowaniu pierwotnego wniosku Komisji z 2011 roku, kiedy nie zyskał on pełnej akceptacji państw UE. Obecnie przyjęty wniosek zostanie przedłożony Radzie, która ma dwa miesiące na podjęcie swojej decyzji. Następnie będzie poddany kontroli Parlamentu Europejskiego.

***

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z paliw stosowanych w transporcie jest częścią pakietu klimatyczno-energetycznego 2020. Jest również integralną częścią działań stopniowej dekarbonizacji sektora transportu, co jest zgodne z polityką klimatyczną UE i zapisami Białej Księgi Transportu. Jest to etap prowadzący do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 roku w stosunku do poziomu zarejestrowanego w 1990 roku.

 

Źródło: Komisja Europejska 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.