edroga564Kodeks drogowy szczegółowo wylicza, że samochód, który uczestniczy w ruchu musi być tak utrzymany,  aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku na drodze oraz nie narażało nikogo na szkodę. Nie może też zakłócać spokoju publicznego przez powodowanie nadmiernego hałasu, czy wydzielanie szkodliwych substancji.

Kierowca musi mieć zapewnione dostateczne pole widzenia oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi.

Zimą przestrzeganie tych przepisów jest trudniejsze, ponieważ, aby kierowca miał dobrą widoczność, konieczne jest np. odśnieżenie całego auta, łącznie ze światłami i tablicami rejestracyjnymi, a także wyczyszczenie zamrożonych szyb i lusterek.

Jeśli kierujący chce przed włączeniem się do ruchu dobrze przygotować swój pojazd, musi jednak pamiętać  o tym, że nie powinien brać się za odśnieżanie po włączeniu silnika. Artykuł 60 ust. 2 kodeksu drogowego stanowi bowiem, że kierowca nie może oddalać się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu, używać pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.

- Przepisy Prawa o ruchu drogowym zabraniają pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, o ile pojazd nie wykonuje czynności na drodze - poinformowała Maria Balcerzak z Komendy Głównej Policji. - Należy podkreślić, że zakaz obowiązuje wyłącznie na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu. Oznacza to, że oprócz postoju poza obszarem zabudowanym, nie jest zabronione pozostawianie pracującego silnika na wszelkiego rodzaju drogach wewnętrznych, np. placach, parkingach, itd., znajdujących się poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu.

Policjantka dodała, że za pozostawianie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, tj. drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu, przewidziany jest mandat w wysokości 100 złotych, co nie oznacza, że policjant nie może odstąpić od stosowania postępowania mandatowego na rzecz wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego. Odśnieżanie samochodu z włączonym silnikiem może powodować uciążliwości dla mieszkańców związane z przedostawaniem się spalin do ich mieszkań. Dlatego też interweniujący policjant lub strażnik gminny (miejski) po ujawnieniu wykroczenia, np. na skutek zgłoszenia mieszkańców, powinien każdorazowo ocenić społeczny stopień szkodliwości czynu. Jeśli uzna, że stopień szkodliwości jest niewielki, może ograniczyć się do pouczenia czy zwrócenia uwagi.

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.