edroga043W Polsce niezbędne są dalsze inwestycje w infrastrukturę i umiejętności w celu poprawy poziomu życia, jakości środowiska i dobrobytu, stwierdza OECD w swoim najnowszym Przeglądzie Gospodarczym Polski.

W tym roku przypada 20. rocznica przystąpienia Polski do OECD. W przeglądzie podkreślono postępy osiągnięte w ostatnim dwudziestoleciu na drodze do konwergencji z państwami o wyższym poziomie dochodów, ale wskazano także przeszkody, które trzeba jeszcze pokonać, takie jak umocnienie zatrudnienia i jakości miejsc pracy, poprawa środowiska biznesowego i rozwój infrastruktury, a także zapewnienie zdrowych finansów publicznych.

W celu lepszego inwestowania w infrastrukturę Polska powinna bardziej uwzględniać kryteria z zakresu ochrony środowiska i zdrowia w procesie wyboru i oceny projektów, zapewnić stabilne finansowanie infrastruktury transportu publicznego i jej utrzymania, a także poprawić warunki ramowe inwestowania w energię ze źródeł odnawialnych. Udzielanie wsparcia władzom lokalnym w realizacji projektów infrastrukturalnych oraz umocnienie lokalnych zdolności zarządzania usprawniłyby rozwój infrastruktury.

Choć od 2003 roku znacząco wzrosła liczba inwestycji infrastrukturalnych, nie były one równomiernie rozłożone na wszystkie gałęzie transportu – zdecydowana większość dotyczyła dróg. Mimo to liczba szybkich dróg nadal pozostaje niska, a jakość sieci transportowej jest jedną z najgorszych w OECD. Zdaniem organizacji, konieczne jest lepsze zarządzanie infrastrukturą, zmniejszenie niepewności dotyczącej finansowania, wzmocnienie transportu metropolitalnego, budowanie dróg lokalnych i kolei.

Priorytetem jest integracja różnych środków transportu. Autorzy raportu zwracają uwagę na brakujące połączenia między głównymi drogami krajowymi i lokalnymi, niedoinwestowanie transportu wodnego, ale także kolejowego i morskiego. Jednym z kluczowych problemów na kolei, na który wskazują, to brak stabilnego finansowania, które uniemożliwia skuteczne inwestowanie w tabor czy długoterminowe prace konserwacyjne.

OECD podkreśla też słaby system zagospodarowania przestrzennego miast, ich niekontrolowany rozrost, a co za tym idzie, zintensyfikowane natężenie ruchu i duże zanieczyszczenie środowiska. W około 70 proc. gmin brakuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wiele nowych zabudowań nie ma dostępu do miejskiej infrastruktury, w tym transportu publicznego.
Rekomendowane jest też szersze wykorzystanie systemu opłat drogowych, zarówno dla ciężkich pojazdów na głównych trasach tranzytowych, jak i za parkowanie lub wjazd do śródmieść. Środki finansowe, uzyskane w ten sposób, można przeznaczyć na utrzymanie infrastruktury i projekty z zakresu ochrony środowiska.

Dużym problemem jest też utrzymanie dróg lokalnych. Drogi samorządowe stanowią 95 proc. całkowitej sieci dróg, ale wielu samorządów nie stać na utrzymanie ich w odpowiednim stanie.

Zdaniem OECD polski rząd musi też skupić się na ochronie środowiska, tzn. ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zadbać o jakość powietrza w miastach, aby zapobiec zmianom klimatu i rosnącym kosztom opieki zdrowotnej.

raport

Źródło: OECD
Tł. IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.