Mobilność

Brest opracował kompleksowy plan redukcji emisji gazów cieplarnianych. Oprócz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) będzie on zawierał wskazówki dotyczące użytkowania gruntów, mieszkalnictwa oraz klimatu i energii. To kompleksowe i zintegrowane podejście powinno zwiększyć spójność w określaniu środków zrównoważonego rozwoju. Ponadto, doprowadziło ono do zmian jakościowych w SUMP, a także lepszego zrozumienia przez społeczeństwo i wszystkie zaangażowane strony strategicznych priorytetów rozwoju miasta.

Najważniejszymi europejskimi źródłami środków są Fundusz Spójności oraz fundusze strukturalne, a więc Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W latach 2007-2013 na europejskie projekty związane z miejską mobilnością wydatkowano około 8 mld euro. W nowej perspektywie budżetowej 2014-2020 te wydatki będą kontynuowane. Środki na te zadania znajdą się w funduszu nazywanym ESI-Funds (European Structural and Investment Funds). Przygotowywane narodowe programy operacyjne państw członkowskich mają zapewnić ich najefektywniejsze wydatkowanie.

Obecnie miejska mobilność oparta jest na samochodach osobowych zasilanych paliwami kopalnianymi. Niesie to określone konsekwencje. Między innymi przestrzeń miast jest anektowana przez samochody, a sieć ulic przeciążona ruchem aut. W miastach narasta zanieczyszczenie powietrza; w tej chwili mobilność miejska odpowiada za 23% emisji CO2 w transporcie. To z kolei niesie nieodwracalne skutki w postaci globalnych zmian klimatycznych.

W latach 2001-2012 w wyniku kolizji drogowych w UE zginęło około 240 tysięcy pasażerów. W tym czasie nastąpił spadek liczby tych zgonów o około 55 proc. (z 27700 w 2001 roku do 12345 w 2012). W ciągu ostatniej dekady pasażerowie samochodów bardziej niż inni użytkownicy dróg skorzystali z wdrażanych środków bezpieczeństwa.

Sygnał przypominający o zapięciu pasów na wszystkich siedzeniach w samochodzie może uratować nawet do 900 osób rocznie. Działacze na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego wzywają Unię Europejską do przyspieszenia  prac mających na celu zmniejszenie liczby zgonów wśród pasażerów samochodów (statystyki z 2012 roku wskazują, że zginęło w tym czasie w pojazdach ponad 12 tysięcy osób).

Samochód posiadany na własność jest w ruchu przeciętnie dwa razy dziennie przez 2-3 godziny. Samochód w carsharingu jest w ruchu cały czas. Na podstawie zgromadzonych danych i analiz funkcjonujących systemów oszacowano, że jeden samochód systemu carsharing może zastąpić 7-10 prywatnych. O tyle więc mniej aut będzie na ulicach miasta i o tyle mniejsze będzie zatłoczenie miejskiej przestrzeni. Mało tego, carsharing wykorzystujący samochody elektryczne przyczynia się do eliminacji emisji zanieczyszczeń.