Mobilność

Pod koniec marca negocjatorzy Parlamentu i Komisji Europejskiej osiągnęli nieformalne porozumienie dotyczące paliw alternatywnych. W celu zwiększenia poziomu ich wykorzystania w transporcie, państwa członkowskie będą musiały zapewnić odpowiednią infrastrukturę i podaż paliw, aby pojazdy zasilane gazem ziemnym lub energią elektryczną mogły swobodnie poruszać się po drogach Unii Europejskiej.

CH4LLENGE - Wyzwania planowania zrównoważonej mobilności w miastach – to projekt finansowany z programu Intelligent Energy Europe. Celem jego jest wspieranie europejskich miast o zróżnicowanym poziomie zaawansowania w tworzeniu i wdrażaniu planów zrównoważonej mobilności (SUMP – Sustainable Urban Mobility Planning). Przy tym główną uwagę projekt koncentruje na wspieraniu miast w nowych krajach członkowskich UE. Ponadto zadaniem projektu jest pobudzanie tworzenia innowacyjnych rozwiązań i umożliwienie ich wdrożeń. W ten sposób CH4LLENGE ma sprostać wyzwaniom postawionym mu do spełnienia.

Unia Europejska w polityce rozwojowej stawia na miasta, a w tym szczególną wagę przypisuje miejskiej mobilności. Oznacza to nową organizację systemu transportu i wymiany pasażerskiej oraz taką organizację przestrzeni miejskiej, która posłuży alternatywnym dla samochodów formom przemieszczania się. Z założenia działania podejmowane na rzecz zrównoważonej mobilności wiążą się wyprowadzaniem ruchu samochodowego z miast (budowy obwodnic czy tras wylotowych) oraz podnoszeniem konkurencyjności transportu szynowego.

19 marca br. w Centrum Kongresowym – Targi Kielce S.A. odbyła się pierwsza konferencja z cyklu pt. ”Kongres Smart City”. Organizatorami przedsięwzięcia są Klaster Green Cars , Klaster Smart IT oraz Targi Kielce S.A.

Przedstawiciele państw członkowskich zatwierdzili porozumienie zawarte między Parlamentem i Komisją Europejską w sprawie decyzji o wprowadzeniu obowiązkowego unijnego systemu do obsługi połączeń alarmowych, wysyłanych automatycznie przez samochody lub przez uczestników czy świadków wypadku (eCall).

Około 75 procent ludności Unii Europejskiej mieszka w miastach. Szacuje się, że do roku 2020 odsetek ten wzrośnie do 80 procent. Celem współczesnych miast powinno więc stać się sprawne świadczenie usług publicznych w taki sposób, aby wyeliminować poczucie dyskomfortu wynikające z nadmiernej urbanizacji.