park 6092 960 720Senatorowie złożyli projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych (druk nr 1632) ze względu na problemy ze stosowaniem art. 13b ust. 1 ustawy, który dotyczy pobierania opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Zgodnie z tym przepisem, opłaty pobiera się w „określone dni robocze”. Pojęcie dni roboczych okazało się na tyle niejasne, że samorządy różnie je interpretowały: dla niektórych dniem roboczym była też sobota, dla innych już nie. Opłaty za parkowanie w soboty pobierały do pewnego czasu np. Poznań, Wrocław, Kołobrzeg, Sopot, Augustów, Bochnia, Garwolin czy Łowicz. Nawet sądy administracyjne wydawały w tym zakresie różne decyzje.

- Dopiero Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 czerwca 2015 r., dotyczącym strefy płatnego parkowania w soboty uznał, że sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy – wyjaśnił senator Aleksander Pociej. - Wynika z niego, że pobieranie opłat przez samorządy w soboty jest nienależne.

Dlatego senatorowie zaproponowali zapis, że opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się w określone dni z wyjątkiem sobót oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

Całkowitej zgodności w tej kwestii nie było. Część senatorów uważała, że gminy powinny mieć całkowitą wolność w podejmowaniu decyzji o pobieraniu opłat nie tylko w soboty, ale także w niedziele. Przeważyła jednak opinia większości, że w weekendy nie powinno się pobierać opłat, aby nie utrudniać mieszkańcom dostępu do miast w celach rekreacyjnych.

Jednak samorządowcy z miejscowości turystycznych chcieliby mieć możliwość pobierania opłat również w weekendy.

- Niemożliwość pobierania opłat w soboty i niedziele utrudnia korzystanie z miejsc parkingowych przez mieszkańców, a także utrudnia większą rotację turystów, którzy się w tych miejscowościach zjawiają – stwierdził Marcin Maksymiuk, ekspert Związku Powiatów Polskich. - Argumentu dotyczącego interesów mieszkańców można bardzo prosto nie przyjąć wskazując, że samorządy bardzo często oferują im opłaty abonamentowe niższe niż przyjezdnym, co daje pozytywną rotację.

Tymczasem Ministerstwo Rozwoju zaproponowało wprowadzenie przepisów o ścisłej strefie śródmiejskiej, w której będą mogły obowiązywać opłaty za parkowanie nie tylko w soboty, ale także w niedziele.

- Rząd, pracując nad nowelizacją ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, będzie mógł zaproponować bardziej zniuansowane rozwiązania kwestii opłat za parkowanie, pozwalające w wybranych okolicznościach na odstępstwa od powszechnie obowiązującej reguły – wyjaśnił senator Pociej.

Senacki projekt ustawy o drogach publicznych nie wprowadza zatem zmian merytorycznych, a jedynie implementuje do niej stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Gminy, które będą chciały mimo wszystko pobierać opłaty za postój w SPP także w weekendy muszą poczekać na odstępstwa, które zaproponuje Ministerstwo Rozwoju. Resort pracuje jednak nad ustanowieniem stref śródmiejskich w miastach, które mają powyżej 100 tys. mieszkańców, a więc nie obejmą wszystkich miejscowości turystycznych, którym na pobieraniu opłat w soboty i niedziele najbardziej zależy.

Prace nad projektem nowelizacji ustawy zostaną wznowione dopiero po uzyskani opinii ministra finansów oraz rozwoju.

***
Warto też wspomnieć o wyroku NSA z 9 października br., zgodnie z którym w Strefie Płatnego Parkowania można pobierać opłaty tylko od pojazdów zaparkowanych w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Wyklucza to pobieranie opłaty w każdym innym miejscu SPP.

IH
(na podstawie zapisu przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.