image010Podpisano umowę na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budowy przedłużenia trasy tramwajowej z pętli Dębiec na Klin Dębiecki, gdzie powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy.

 

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna ma dotyczyć nie tylko dla przebudowy trasy tramwajowej od pętli Dębiec, ale także tej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 roku (odcinek od ul. Pamiątkowej do pętli "Dębiec").

Wykonawca ma przedstawić analizę możliwości przebudowy trasy tramwajowej na ul. 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od ul. Pamiątkowej do pętli Dębiec wraz z dostosowaniem infrastruktury przystankowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności.

Wykonana zostanie również koncepcja funkcjonalno-przestrzenna dla budowy trasy tramwajowej wraz ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym "Klin Dębiecki". Zgodnie z zapisami obowiązującego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania", planowana trasa tramwajowa ma przebiegać w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 r. (od okolic istniejącej pętli tramwajowej Dębiec, w tym nad tunelem w ciągu ul. Czechosłowackiej) do nowej pętli tramwajowo-autobusowej zlokalizowanej w pobliżu os. Dębina, przy ulicach 28 Czerwca 1956 r., Samotnej i Dolna Wilda.

Aby sprawdzić różne warianty rozwiązań technicznych, wykonawca dostarczy najpierw wielowariantową koncepcję wstępną. Różne rozwiązania dotyczyć mają wiaduktu nad linią kolejową nr 802 (może to być obiekt z wyłączeniem ruchu samochodowego, bądź z jego dopuszczeniem i torowiskiem tramwajowo-autobusowym), torowiska w ulicy 28 Czerwca 1956 r. (np. zielone torowisko wydzielone od ruchu samochodowego po wschodniej stronie jedni, wydzielone torowisko w osi jezdni, torowisko w jezdni niewydzielone z ruchu samochodowego) oraz węzła przesiadkowego Klin Dębiecki (pętla nawrotna lub końcówka czołowa).

Przygotowane rozwiązania zostaną przedstawione mieszkańcom podczas procesu konsultacji społecznych, które planuje się przeprowadzić w roku 2019. Dopiero po ich zakończeniu wykonawca sporządzi koncepcję końcową.

Źródło: ZTM w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.