edroga127Wojewoda mazowiecki 16 września wydał pierwsze pozwolenie na budowę dotyczące odcinka zachodniego II linii metra. Decyzja obejmuje stację C06 (tzw. Księcia Janusza) i ma rygor natychmiastowej wykonalności. 3 dni później (19 września) pozwolenia na budowę zyskały także tunele na stacji D08 i D07 oraz stacja C07 (tzw. Młynów).

Decyzje obejmują m.in. budowę stacji i tuneli, budowę infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących (np. wejść, wind, klatek schodowych), przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Wojewoda mazowiecki w zakresie pierwszego etapu odcinka zachodniego II linii metra (od szlaku za stacją C09 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C06 „Księcia Janusza”) prowadzi jeszcze postępowania:
- w zakresie budowy szlaku D09 (tunel),
- w zakresie budowy stacji C08 (tzw. Płocka).

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, wojewoda, zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane sprawdza m.in. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i kompletność projektu budowlanego. Kontroluje też zgodność z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia.

- Wszystkie projekty budowlane są już przygotowane zgodnie z prawem. Jest to strategiczna decyzja dla warszawiaków, dlatego pozostałe decyzje wydamy niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Stołecznego Konserwatora Zabytków - powiedział Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.