edroga964Gdańsk szuka inwestorów zainteresowanych zaprojektowaniem, budową i eksploatacją parkingów kubaturowych w pięciu lokalizacjach na obrzeżach Śródmieścia. Urzędnicy zaprosili zainteresowane firmy do składania wniosków na udział w postępowaniu na wybór koncesjonariusza.

Wnioski składać można do 30 listopada br. Kolejny etap postępowania to negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Wybór koncesjonariusza zostanie dokonany po ocenie złożonych ofert co jest planowane pod koniec 2017 roku.

Przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów kubaturowych w Gdańsku. Przewidywanym zakresem przedsięwzięcia jest realizacja parkingów w minimum jednej z pięciu lokalizacji: Podwale Przedmiejskie, Podwale Staromiejskie, Targ Rybny, Targ Węglowy i Długie Ogrody. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje ponadto sporządzenie projektu organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem na drogach publicznych oraz odtworzenie na powierzchni parkingów podziemnych funkcji zieleni publicznej.

Wynagrodzeniem koncesjonariusza będzie prawo do eksploatacji parkingów i infrastruktury towarzyszącej, w tym prawo do pobierania pożytków. Wkładem Gdańska w przedsięwzięcie będą nieruchomości wchodzące w skład obszaru inwestycyjnego. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: liczba miejsc parkingowych, średnia cena wybudowania parkingów kubaturowych w przeliczeniu na jedno miejsce parkingowe, okres na jaki zostanie zawarta umowa koncesji, oczekiwana wielkość dopłaty bądź jej brak w przeliczeniu na jedno miejsce parkingowe.

Jest to kolejne, trzecie już podejście do wybudowania parkingów kubaturowych w Gdańsku. Dotychczasowe próby nie zakończyły się wyborem partnera, z uwagi na kryzys instytucji finansowych (w pierwszym podejściu) oraz zbyt wysokie oczekiwane przez inwestora dopłaty (w drugim podejściu).

- Obecnie przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu formułę partnerstwa publiczno-prywatnego połączonego z koncesją na roboty budowlane, co zapewni m.in. bardziej elastyczny podział ryzyk pomiędzy stronami umowy. Dodatkowo wprowadzenie nowej lokalizacji na Długich Ogrodach, na której wybudowany może być parking podziemno-nadziemny o niższych kosztach wybudowania, wpływa korzystnie na dwa aspekty – zwiększa potencjalną ilość miejsc postojowych możliwych do uzyskania z lokalizacji przy jednoczesnym zmniejszeniu średniego kosztu wybudowania jednego miejsca parkingowego – wyjaśnia Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej gdańskiego magistratu.

Główną zaletą projektu jest lokalizacja parkingów podziemnych w samym sercu Gdańska. Inwestycja ta dotyka wyjątkowo ważnej sfery życia miasta, gdyż celem projektu jest zapewnienia nowych miejsc parkingowych w historycznej części Gdańska, jak dotąd architektonicznie nieprzystosowanej do obsługi intensywnego ruchu samochodowego.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.