nowa bulonskaWkrótce ogłoszony zostanie przetarg na budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przypada na koniec lipca 2019 roku.

- Budowa nowej linii tramwajowej jest dowodem, że konsekwentnie realizujemy politykę rozbudowy komunikacji miejskiej w Gdańsku – mówił prezydent Paweł Adamowicz – W ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej udało się wyremontować i polepszyć komfort jazdy na ponad 30% torowisk oraz zbudować trzy nowe linie tramwajowe: na Chełm, Łostowice – Świętokrzyska i Piecki Migowo.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlano – montażowych w tym spełnienie wszystkich warunków niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Głównymi celami inwestycji jest wybudowanie ulicy Nowej Bulońskiej Północnej klasy "Z" z pełnym uzbrojeniem o długości ok. 2,7 km oraz budowę dwutorowej linii tramwajowej o długości ok. 2,6 km (tory, rozjazdy) wraz z odwodnieniem, budową sieci trakcyjnej, sterowaniem i ogrzewaniem rozjazdów oraz infrastrukturą towarzyszącą, przystankami tramwajowymi: "Nowa Politechniczna", "Łabędzia", "Stolema", "Zabornia".

- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej to dowód na to, że miasto sprawnie i efektywnie pozyskuje środki unijne na budowę nowych torowisk potrzebnych do rozwoju i usprawnienia komunikacji miejskiej – wyjaśnia Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.

Pozostały zakres zamówienia obejmuje m.in.
- budowę węzła integracyjnego tramwajowo – autobusowego tzw. "węzeł Ujeścisko" wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów,
- budowę węzła przesiadkowego tramwajowo - autobusowego tzw. "węzeł Zabornia",
- budowę lub przebudowę odcinków ulic w tym między innymi: Myśliwska, Nowa Wołkowyska, Myśliwska Południowa, Stolema, Kartuska, Limbowa, łącznice węzła z Armii Krajowej, Nowa Warszawska, Nowa Jabłoniowa,
- budowę lub przebudowę skrzyżowań zwykłych lub skanalizowanych,
- budowę sygnalizacji świetlnych do sterowania ruchem z uwzględnieniem systemu TRISTAR,
- budowę dróg/ścieżek rowerowych i pasów dla rowerów,
- budowę zadaszonych parkingów rowerowych na przystankach tramwajowych oraz na węźle integracyjnym "Ujeścisko",
- budowę chodników i ciągów pieszych;
- budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
- budowę i przebudowę przystanków autobusowych;
- budowę obiektów mostowych (drogowego, tramwajowego) nad potokiem Siedleckim o długościach w osiach podpór ok. 220 m;
- budowę obiektów inżynierskich w tym: ekranów i osłon akustycznych w zakresie niezbędnym do ochrony przed hałasem, odcinków murów oporowych, przepustów przeznaczonych do przepływu wód, systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego;
- regulację koryta potoku Siedleckiego na długości ok. 272 m. oraz wykonanie przerzutu wód z potoku Siedleckiego do zbiornika Łabędzia;
- budowę schodów terenowych;
- przebudowę i budowę oświetlenia drogowego;
- budowę urządzeń organizacji ruchu
- przebudowę istniejącego uzbrojenia tj. gazu, ciepłociągu, wodociągów, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej w tym zabezpieczenie kolektora Morena, teletechniki, energetyki w tym linii wysokiego napięcia i urządzeń melioracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;
- budowę magistrali wodociągowej DN400;
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem budowy dróg wraz z nasadzeniami nowej zieleni w pasie drogowym i poza nim;
- rozbiórkę odcinków istniejących ulic, torów, rozjazdów wraz z wyposażeniem oraz rozbiórkę obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;
- pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.