edroga234W Świętokrzyskiem powstanie bezpieczna ścieżka rowerowa o charakterze edukacyjno-dydaktycznym, porządkująca ruch turystyczny, wraz ze spójnym oznakowaniem pomiędzy gminami uzdrowiskowymi Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Umowę na realizację tej inwestycji podpisał marszałek Adam Jarubas z wójtem Solca-Zdroju Adamem Pałysem.

Trasa szlaku, o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3 metrów, wyniesie 18,5 km. Przebiegać będzie przez tereny cenne przyrodniczo: obszary Natura 2000, Obszary Chronionego Krajobrazu, Park Krajobrazowy.

W ramach projektu przewidziano wykonanie miejsc postojowych dla rowerów wyposażonych w stojaki na rowery, ławki, kosze, stoliki, wiaty postojowe, punkty widokowe. Zostaną także przygotowane mapy turystyczne, elementy oznakowania i promocja projektu poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych oraz przygotowaniu internetowej kampanii informacyjno-promocyjnej.

Inwestycja „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój” będzie realizowana w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita inwestycji to ponad 7 mln zł, a kwota dofinansowania to prawie 4,3 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.