edroga969Na posiedzeniu, które 14 lipca odbyło się w Łodzi, Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030”, obejmującej obszar województwa łódzkiego i mazowieckiego. Działania ujęte w strategii uwzględniają terytorialne uwarunkowania rozwojowe, wykraczające poza granice jednego województwa.

Centralna Polska to ważny punkt na krajowej i europejskiej mapie transportowej – tu przecinają się dwa z dziewięciu Transeuropejskich Korytarzy Transportowych. Daje to duże szanse na powstanie multimodalnego węzła transportowego w skali międzynarodowej. Planuje się szeroko zakrojone prace nad budową, przebudową i modernizacją infrastruktury sieci połączeń drogowych i kolejowych w wymiarze międzynarodowym i krajowym, przede wszystkim z istniejącymi i planowanymi w makroregionie elementami sieci TEN-T. Jednocześnie, w celu wzmocnienia wewnętrznej integralności, rozwijana będzie infrastruktura o charakterze międzyregionalnym.

Priorytetem dla makroregionu będzie transport publiczny. Poprawa nastąpi w kolejowych przewozach pasażerskich: chodzi o podjęcie działań na rzecz integracji taryfowej i rozkładowej międzyregionalnych połączeń, opracowania spójnego systemu informacji i obsługi pasażerów. Rolą samorządów będzie wspieranie powstawania nowoczesnych centrów logistycznych, skoncentrowanych w strefie między Warszawą, Łodzią i Piotrkowem Trybunalskim.

Rada Ministrów podjęła też uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian kontraktów terytorialnych oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania regionalnych programów operacyjnych lata 2014-2020 m.in. dla województwa łódzkiego i mazowieckiego.

Szacowane zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju może wynieść około 25 mld zł dla regionu łódzkiego oraz prawie dwukrotnie więcej dla mazowieckiego.

Wśród planowanych przedsięwzięć w województwie łódzkim znalazły się:
- A1 Tuszyn - Częstochowa, budowa dojazdu do węzła Brzeziny na A1 oraz do węzła Stryków na A2,
- S14, zachodnia obwodnica Łodzi, budowa drogi może rozpocząć się już w przyszłym roku za około 1,8 mld zł,
- obwodnice Bełchatowa i Wielunia w ciągu DK 8 plus obwodnica Radomska, Woli Rakowskiej, wschodnia Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego, Dłutowa,
- inwestycje w Łódzkim Węźle Kolejowym, prace na liniach kolejowych nr 15, 16, 14, 811, C-E 20, C-E 65, 146, E 20, 18, budowa multimodalnych węzłów komunikacyjnych na terenie Łodzi.

Najważniejsze przedsięwzięcia planowane do realizacji w województwie mazowieckim:
- inwestycje na drogach S7, S17, S2, S8 oraz na liście warunkowej, przy założeniu, że będzie zapewnione finansowanie: S19, S12, S10,
- inwestycje na drogach krajowych nr 61 i 9 (lista warunkowa),
- obwodnica Góry Kalwarii,
- prace na liniach kolejowych (do granicy województwa): Warszawa Wschodnia-Dorohusk (nr 7), Warka-Radom (nr 8), Sadowne-Białystok (E 75), Warszawa-Kutno (E 20), Skierniewice-Pilawa (C-E 20), Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki (nr 447),
- prace na linii średnicowej i obwodowej w Warszawie, jak również wiele inwestycji poprawiających połączenia wewnątrzregionalne,
- projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej oraz efektywności energetycznej wynikające ze Strategii ZIT dla Warszawy oraz obszarów powiązanych z nią funkcjonalnie,
- inwestycje poprawiające bezpieczeństwo energetyczne regionu oraz z zakresu gospodarki wodnej;
- przedsięwzięcia związane z II linią metra w Warszawie.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.