W Nagykanizsa, położonym w południowo-wschodniej części Węgier, niedawno otworzono nową trasę rowerową, która połączyła to miasto z europejską siecią dróg rowerowych. Trasa jest efektem programu transgranicznej współpracy Węgier i Chorwacji oraz współdziałającej z nim Słowenii.

Nagykanizsa jest miejscowością położoną przy granicy ze Słowenią i Chorwacją. Oddana tam trasa rowerowa liczy 3 km długości. Koszt jej budowy sięgnął 976 000 euro. Stanowi ona część szerszego układu sieciowego dróg rowerowych, łączących sąsiednie miasto Zalakaros i chorwackie miasta Koprivnica i Čakovec. Cały projekt międzynarodowych połączeń rowerowych, o wartości 1,7 mln euro, został sfinansowany z unijnych funduszy perspektywy 2007-2013 w ramach Węgiersko-Chorwackiego Programu Współpracy Transgranicznej IPA.

Węgiersko-chorwacka współpraca transgraniczna rozpoczęła się w 2002 roku. Wówczas zamieszkujące wzdłuż granic państw lokalne społeczności i działające na pograniczu podmioty zainicjowały utworzenie pilotażowego Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Phare. Fundusz powołano w 2003 roku. Głównym jego celem była działalność non-profit wspierająca transgraniczną współpracę oraz przygotowanie beneficjentów unijnych środków do przyszłego aplikowania o finansowanie z programu INTERREG,  skierowanego na projekty o charakterze międzynarodowym. W latach 2004-2006 transgraniczną współpracę między Węgrami i Chorwacją rozszerzono o Słowację. W ten sposób stworzono platformę trójstronnej współpracy w ramach Programu Sąsiedztwa. Wdrożenie Programu Sąsiedztwa oznaczało przyspieszenie rozwoju współpracy państw położonych wzdłuż granic zewnętrznych Unii Europejskiej. W ten też sposób w nakładach inwestycyjnych połączono środki krajowe i unijne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Program IPA* został zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 marca 2008 r. UE na jego realizację przyznała 52 433 025 euro. Wydatkowanie przyznanych środków nastąpiło w obrębie dwóch priorytetów dotyczących zagadnień zrównoważonego rozwoju środowiska i turystyki oraz gospodarki i rozwoju zasobów ludzkich. Dlatego podejmowane w programie działania i zgłaszane do realizacji projekty mogły być różnie klasyfikowane. W programie aplikowano o środki na projekty z zakresu m.in. rozwoju infrastruktury służącej ochronie przyrody i walorów przyrodniczych; opracowania wspólnych programów, badań, strategii na rzecz poprawy ochrony środowiska; rozwoju turystyki i związanych z nią urządzeń infrastrukturalnych; przygotowania wspólnych studiów wykonalności. Program IPA również kładł nacisk na tworzenie i promowanie metod integracji środowisk oraz na umożliwienie ponownego wejścia na rynek pracy osobom zawodowo zmarginalizowanym, a także na rozwój wspólnych programów nauczania i tworzenie wspólnych ośrodków szkoleniowych oraz na przygotowanie osób do organizowania festiwali, występów, wycieczek, koncertów, wystaw, warsztatów artystycznych, imprez charytatywnych, transgranicznych amatorskich mistrzostw i turniejów sportowych. Ponadto projekt wdrożył działania mające na celu zmniejszenie barier językowych.

W przypadku projektów budowy infrastruktury rowerowej stawianym celem był rozwój ekoturystyki i upowszechnienie jazdy na rowerze. Niedawno Ministerstwo Rozwoju Węgier ogłosiło, że  Nagykanizsa uznano za jedno z 30 miast przyjaznych ruchowi rowerowemu. Dzięki temu miasto otrzyma dotacje na akcje służące promocji ruchu rowerowego. Rząd Węgier planuje w latach 2014-2020 zainwestować znaczące środki, aby zachęcić miasta i firmy do współpracy w zakresie infrastruktury rowerowej oraz podejmowania inicjatyw czyniących jazdę na rowerze bardziej atrakcyjną dla obywateli.

AS

Źródło: strona internetowa programu IPA/ELTIS

*Obszar objęty projektem leży na południowo-zachodnich i południowych granicach Węgier i północnych i północno-wschodnich granicach Chorwacji. Instytucjami zarządzającymi programem zostały węgierska Narodowa Agencja Rozwoju oraz chorwackie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Część węgierskich samorządów z obrzeży tego obszaru oraz niektóre słoweńskie jednostki samorządowe mogły z programu IPA ubiegać się o 20-procentowe dofinansowanie swoich projektów.  

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.