edroga001Opole chce poprawić funkcjonowanie systemu transportu publicznego. Planuje więc pozyskać dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 112,7 mln zł. Całkowity koszt projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” wynosi ponad 150 mln zł.

Podstawowym celem projektu jest zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Opola poprzez podniesienie jakości życia, włączając w to łatwość, z jaką mieszkańcy realizują swoje potrzeby codzienne, szybkość przemieszczania się w obrębie dzielnic miasta, a także wzrost konkurencyjności miejskich środków transportu względem samochodów prywatnych.

Realizacja tego zamierzenia będzie możliwa dzięki poprawie infrastruktury drogowej w celu skomunikowania i uruchomienia nowych połączeń autobusowych oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej dla pasażerów nie tylko z Opola, ale również innych gmin aglomeracji opolskiej. Zakres prac niezbędnych do wykonania w zakresie infrastruktury drogowej jest konieczny nie tylko w celu uprzywilejowania transportu publicznego, ale przede wszystkim umożliwienia jego efektywnego funkcjonowania w jednej z ważniejszych części Opola. Realizacja projektu będzie sprzyjała zmniejszeniu zatłoczenia w mieście i poprawie płynności ruchu z obszarów peryferyjnych w północnej części miasta do centrum, a także na osi wschód – zachód. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w mieście.

Planowane jest przebudowanie dysfunkcyjnego dla komunikacji miejskiej skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Bohaterów Monte Casino w jedno zintegrowane skrzyżowanie z wyspą centralną.

W celu poprawy dostępności do środków komunikacji zbiorowej przewidziano utworzenie parkingów typu park&ride. Ich budowa umożliwi podróżowanie i poruszanie się na obszarze miasta bardziej ekologicznymi środkami transportu. Podróżny będzie mógł pozostawić samochód na parkingu i dalszą podróż odbyć pieszo lub środkami komunikacji autobusowej. Będzie mógł także skorzystać ze zlokalizowanej w pobliżu parkingu wypożyczalni rowerów.

Uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej będzie wzmocnione wdrożeniem w Opolu Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS), który umożliwi m.in. sterowanie ruchem ulicznym, zarządzanie transportem publicznym i realizację kompleksowego systemu informacji pasażerskiej.

Źródło: UM Opole

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.