Systemy zarządzania ruchem drogowym i komunikacją są najefektywniejszymi rozwiązaniami usprawniającymi transport zarówno w miastach, jak też pomiędzy ośrodkami gospodarczymi i regionami kraju. Niestety, w politykach inwestycyjnych bywają pomijane. Obecnie szczególny niepokój budzi podejście do inteligentnych systemów transportowych przyjęte w finansowaniu projektów w perspektywie budżetowej 2014-2020. Obawa o zmarginalizowanie tych wdrożeń w przedsięwzięciach inwestycyjnych została wyrażona we wnioskach uchwalonych przez VII Kongres ITS. Uczestnicy kongresu zwrócili też uwagę na potrzebę tworzenia właściwych uwarunkowań, w tym prawnych, do rozwoju i upowszechnienia wdrożeń z zakresu ITS.

 

Na stronie internetowej Stowarzyszenia ITS Polska zamieszczona została ostateczna wersja wniosków VII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych (28-29 maja br., Warszawa). W kongresowym dokumencie uwzględniono wszystkie zgłoszone postulaty i uwagi sformułowane podczas obrad i dyskusji. Komisja wnioskowa pracowała pod przewodnictwem prof. Wojciecha Suchorzewskiego. Poniżej publikujemy najważniejsze kongresowe wnioski i postulaty.

Wnioski VII POLSKI KONGRES ITS 2014

* Młodej, właśnie rozwijającej się w Polsce dziedzinie ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) grozi marginalizacja. W założeniach planów dotyczących okresu 2014-2020 przewiduje się, że projekty ITS mają być powiązane z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi lub taborowymi. ITS nie tylko przestanie być remedium na syndrom BBB (Buduj, Buduj, Buduj), ale wręcz stanie się składową tego syndromu. Problemy w realizacji systemów ITS w Polsce w perspektywie finansowej UE 2014-2020 nie mogą być rozwiązywane poprzez traktowanie ich, jako jednego z wielu elementów „projektu drogowego”, albo „inwestycji infrastrukturalnej”, dopóki nie powstaną systemy integrujące poszczególne komponenty systemowe z odpowiednimi instrumentami zarządzania i optymalizacji. Konieczne jest zapewnienie możliwości finansowania wyodrębnionych projektów ITS. Ich koszty są wielokrotnie niższe, niż dużych inwestycji infrastrukturalnych czy taborowych.

* Do najbardziej efektywnych narzędzi oferowanych przez ITS należą systemy zarządzania ruchem drogowym i transportem publicznym. Ich rola rośnie z rozprzestrzenianiem się miast i koniecznym rozwojem publicznego transportu zbiorowego. Wielkie nadzieje wiązane są z realizacją ambitnych planów rozwoju Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Z uznaniem odnotować należy postęp w rozwijaniu tych systemów przez niektóre miasta. Jednak wiele miast w niewielkim stopniu wykorzystuje zaawansowane rozwiązania oferowane na rynku. Nadrobienie tych zaległości jest wyzwaniem dla środowiska ITS i jednym z najważniejszych zadań władz centralnych i miejskich. Między innymi, pomocnym może być wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 43a ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Konieczne jest również zapewnienie integracji systemów zarządzania ruchem na drogach krajowych (KSZR) i w miastach.

* Przedmiotem szczególnego zainteresowania uczestników Kongresu były kwestie związane z opłatami za korzystanie z infrastruktury transportowej (drogi, parkingi). Dostępne są zaawansowane techniki elektronicznego poboru tych opłat. Na wysoką ocenę i wsparcie zasługują aktualne plany Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju objęcia systemem EPO na autostradach wszystkich kategorii pojazdów. Konieczne jest: (a) stworzenie podstaw prawnych objęcia systemem opłat wszystkich kategorii pojazdów także na drogach publicznych innych niż autostrady, (b) stworzenie możliwości pobierania opłat za wjazd do wybranych obszarów (centra miast) przez przywrócenie w aktach prawnych zapisów usuniętych w 2003 roku, (c) zmodyfikowanie prawnych podstaw opłat za parkowanie (rezygnacja z limitów stawek, lub podniesienie maksymalnych stawek).

* Na uwagę i przyspieszenie wdrożeń zasługują także tematy związane z opłatami za przewozy w transporcie publicznym. Zintegrowane, zbliżeniowe (bezkontaktowe) e-karty, oparte na bankowych systemach płatności EMV, pozwalające pobierać opłaty za przejazdy od pasażerów oraz rozliczać płatności dla wielu operatorów (tramwaje, autobusy, metro, koleje), akceptowane w różnych miastach i krajach UE, powinny być preferowane w dofinansowaniu.

***

Jedna z uwag, podkreślana w uchwale kongresowej, dotyczy tematyki obrad. Dotąd kongresy ITS koncentrowały się na zagadnieniach transportu lądowego (drogi, transport miejski, transport szynowy). Obecnie postulowane jest rozszerzenie tematyki o problemy transportu lotniczego oraz żeglugi. Ponadto w uchwalonych wnioskach kongresowych podkreślono konieczność intensyfikacji działań popularyzujących rozwiązania ITS oraz organizacji większej liczby szkoleń.

AS

 

 

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.