euroKomisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci ogłosiła, że planuje kolejny nabór wniosków w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) - Transport Blending Facility.

 

Szacunkowy budżet konkursu wynosi 198 mln euro. Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie powinno nastąpić w lipcu tego roku. Pierwsze wnioski będzie można składać w grudniu 2019 roku, aż do wyczerpania zaplanowanej puli (lub do marca 2021 roku, w trybie kwartalnym).

Obszary wsparcia

CEF Transport Blending Facility będzie wspierał dwa obszary:
- rozwój paliw alternatywnych,
- rozwój Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

CEF Blending Facility jest instrumentem umożliwiającym specyficzny montaż finansowy zakładający udział na poziomie projektu środków bezzwrotnych (unijna dotacja z CEF) oraz środków zwrotnych, pochodzących z akredytowanych przez Komisję Europejską instytucji finansowych.

Wsparcie CEF z Blending Facility będzie kierowane do projektów posiadających ograniczoną rentowność finansową, ale mających potencjał przyciągnięcia finansowania rynkowego. Decyzja o udzieleniu dofinansowania CEF będzie oparta na harmonogramie dla projektów gotowych do wdrożenia, czyli projektów inwestycyjnych. O wyborze projektów - poza ich dojrzałością - będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Nowa formuła konkursowa nie określa jednej daty końcowej na składanie wniosków o dofinansowanie, dlatego też największe szanse na uzyskanie wsparcia CEF mają projekty, dla których wnioski zostaną przekazane do KE w pierwszej kolejności.

Zgodnie z określonymi przez Komisję Europejską zasadami wysokość wnioskowanego dofinansowania z CEF wynosić będzie co najmniej 1 milion euro. Jednocześnie wartość finansowania zwrotnego dla projektu powinna wynieść 5 milionów euro, a w przypadku pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 12,5 miliona euro.

Projekty dotyczące rozwoju paliw alternatywnych powinny być zlokalizowane bezpośrednio na sieci bazowej TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) lub maksymalnie w odległości do 10 km od trajektorii tej sieci. Możliwa jest również lokalizacja projektów w miastach (węzłach) sieci bazowej TEN-T. Na zasadzie odstępstwa, do 20% planowanego budżetu projektu może być przeznaczone na sfinansowanie robót zlokalizowanych na sieci kompleksowej TEN-T.

Prace związane z pojazdami dotyczącymi wdrożenia paliw alternatywnych są kwalifikowalne pod warunkiem, że są wykorzystywane w ramach sieci TEN-T.

Rozwój ERTMS
W zakresie priorytetu 2 dotyczącego rozwoju Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) dofinansowanie zostało określone jako wkład jednostkowy.

Okres kwalifikowalności kosztów zgłaszanych projektów zaczyna się najwcześniej od dnia złożenia wniosku w konkursie i trwa do zakończenia projektu, najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.