Polityka energetyczna, obronność i przemysł kosmiczny – te tematy zdominowały obrady drugiego dnia (7 lutego) konferencji Trójkąta Weimarskiego* w Krakowie. Ale w trakcie międzynarodowego spotkania poświęconego przyszłości i wyzwaniom Europy nie zabrakło również rozmów o problemach transportu oraz o wykorzystaniu unijnych funduszy minionej i nowej perspektywy budżetowej.

 

 – Obserwowane w Unii Europejskiej odejście od industrializacji to groźny błąd. Unia powinna dokonać głębokiej korekty w polityce przemysłowej – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski podczas piątkowych obrad Trójkąta Weimarskiego w Krakowie. W tej wymianie poglądów nie zabrakło też głosów  m.in. Janusza Lewandowskiego - komisarza UE ds. Programowania Finansowego i Budżetu oraz wicepremiera Janusza Piechocińskiego.

Konferencja „Polityka przemysłowa Unii Europejskiej – gospodarczy Trójkąt Weimarski”, odbyła się w Krakowie w dniach 6-7 lutego 2014 r. Wydarzenie zorganizowane z inicjatywy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wsparte zostało przez ambasady Francji i Niemiec oraz polskie Ministerstwo Gospodarki, a także przez organizacje gospodarcze: Konfederację Lewiatan z Polski, niemieckie BDI oraz francuskie MEDEF.  W krakowskim spotkaniu wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele rządów krajów Trójkąta Weimarskiego, Parlamentu i Komisji Europejskiej oraz osoby odpowiedzialne za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie przemysłu krajów Trójkąta.

Ostatni, piątkowy dzień debaty Trójkąta Weimarskiego był również ważny dla wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, która wzięła udział w spotkaniu z Sigmarem Gabrielem - wicekanclerzem oraz ministrem gospodarki i energii Niemiec. Spotkanie dotyczyło m.in. planów wykorzystania nowej puli funduszy europejskich i współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie transportu.

Wicepremier Elżbieta Bieńkowska przedstawiła efekty wdrażania środków unijnych na lata 2007-2013. - Utworzono ponad 300 tys. miejsc pracy. Wsparcie uzyskało ponad 25,4 tys. przedsiębiorstw. Unijne dofinansowanie zostało przyznane wielu przedsięwzięciom dotyczącym wdrażania nowych technologii, parkom naukowym i technologicznym, projektom badawczo-rozwojowym oraz mikrofirmom – zaznaczyła wicepremier. Podczas spotkania poruszono również kwestie związane z nową perspektywą, w tym programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz współpracy obu krajów w dziedzinie transportu. Wicepremier oceniła ją pozytywnie, podkreślając, że istnieje dalsza potrzeba intensyfikacji współpracy w celu skrócenia czasu podróży kolejowych między naszymi krajami. 

W zakresie realizacji programów EWT, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju współpracuje z 3 wschodnimi landami niemieckimi: Saksonią, Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Ponadto Polska uczestniczy w dwóch programach transnarodowych i w programie międzyregionalnym - INTERREG IV C, który obejmuje cały obszar Polski i Niemiec. W latach 2014-2020 układ trzech programów na granicy zachodniej będzie utrzymany. Polska przejmie zarządzanie programem z Saksonią, zaś partnerzy niemieccy – współpracą z województwem lubuskim. Meklemburgia Pomorze Przednie nadal będzie Instytucją Zarządzającą dla programu z województwem zachodniopomorskim.

Fundusze Europejskie były również jednym z tematów rozmów wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwony Wendel z prezesem Federacji Przemysłu Niemieckiego Ulrichem Grillo. Ponadto w trakcie tego spotkania dyskutowano o realizacji projektów w formule PPP. Wiceszefowa resortu przedstawiła działania Platformy PPP, funkcjonującej w ramach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju od 2011 r. oraz informacje o rozwoju projektów hybrydowych w Polsce. Natomiast w trakcie spotkania z Gabrielle Gauthey z Alcatel-Lucen, wiceminister omówiła założenia przyszłych programów operacyjnych, zwłaszcza w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

 

AS

Źródła: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, internetowa strona konferencji „Polityka przemysłowa Unii Europejskiej – gospodarczy Trójkąt Weimarski”

 

*Formuła Trójkąta Weimarskiego została zainicjowana 28 sierpnia 1991 r. w Weimarze przez ministrów spraw zagranicznych: Polski - Krzysztofa Skubiszewskiego, Francji - Rolanda Dumas i Niemiec - Hansa-Dietricha Genschera. Nieformalne początkowo spotkania przekształciły się z czasem w regularne trójstronne konsultacje. Miały na celu usprawnienie i zacieśnienie współpracy między trzema krajami. W kolejnych latach współpraca weimarska rozszerzona została o spotkania ministrów obrony (1997), sprawiedliwości (1997), finansów (2001) oraz na płaszczyznę parlamentarną (od 1992 r.). Największym politycznym osiągnięciem współpracy stało się podniesienie jej na szczebel szefów państw i rządów (od 1998 r.).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.