edroga36710 października wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, zastępca prezydenta Poznania Maciej Wudarski oraz dyrektor Regionu Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. Paweł Neumann podpiszą Porozumienie o współpracy w celu wykonania Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn. „Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny - Poznań - Wschód”.

Jednym z negatywnych zjawisk, które obserwuje się w aglomeracji poznańskiej, jest wzrastające w godzinach szczytowych natężenie ruchu na sieci drogowej. Ich przyczyną jest m.in. intensywny proces suburbanizacji oraz wysoki wskaźnik motoryzacji. Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku, podjęta została decyzja o utworzeniu sprawnego systemu kolei metropolitalnej, która ma być podstawowym elementem budowy zintegrowanego systemu komunikacji publicznej.

Założenie jest takie, że Poznańska Kolej Metropolitalna ma docierać do miast położonych przy dziewięciu liniach kolejowych w promieniu do 50 km od Poznania. Możliwość realizacji powyższych założeń uwarunkowana jest odpowiednią przepustowością infrastruktury kolejowej Poznańskiego Węzła Kolejowego. Podstawowym elementem, niezbędnym dla zniesienia bariery w zakresie jego przepustowości, jest budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny - Poznań Wschód. W tej sprawie prowadzona była w ostatnich latach liczna korespondencja, zarówno z władzami Spółki PLK, jak i z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Potrzeba uwzględnienia takich inwestycji zgłaszana była także przy okazji konsultacji społecznych dokumentów strategicznych związanych z planowaniem rozwoju infrastruktury kolejowej. Decyzję w sprawie trzeciego toru należy uznać za jedną z kluczowych decyzji pozwalających na budowę zintegrowanego, zrównoważonego systemu komunikacji publicznej w mieście i aglomeracji poznańskiej. Elementem wyjściowym dla realizacji tego zadania jest wykonanie Studium Wykonalności wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko i uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Wstępnym etapem tego projektu będzie Porozumienie o współpracy w celu wykonania studium wykonalności dla realizacji zadania pn. „Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny - Poznań Wschód”.

Wykonanie Studium wraz z decyzjami administracyjnymi powinno nastąpić do 31 grudnia 2018 roku. Strony porozumienia planują podpisanie do końca bieżącego roku umowy o współfinansowaniu kosztów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.