transport katowiceWieloletni plan systemu transportowego to dokument wdrożeniowy „Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030” w zakresie transportu i logistyki, którą w połowie grudnia 2015 r. w formie uchwały przyjęła Rada Miasta Katowice.

- Największą korzyścią z opracowania „Wieloletniego planu…” dla mieszkańców Katowic i aglomeracji jest fakt, że zrealizowanie zaplanowanych działań w perspektywie najbliższych kilku lat przyniesie odczuwalną poprawę jakości życia poprzez możliwość bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po mieście z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu, wzajemnie zintegrowanych i tworzących jednolity zrównoważony system - zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic. - „Wieloletni plan…” ujmuje system transportowy miasta Katowice w sposób spójny i kompleksowy, uwzględniając nie tylko rozwój i rozbudowę dróg, ale przede wszystkim rozbudowę infrastruktury dla zwiększenia atrakcyjności transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego - dodaje prezydent.

Materiały robocze wytworzone w ramach prac nad planem wykorzystane już były przy przeprowadzaniu niezbędnych analiz transportowych dla sporządzania wniosków aplikacyjnych o uzyskanie dofinansowania dla inwestycji transportowych ze środków unijnych, m.in. węzły przesiadkowe oraz przebudowy węzłów drogowych na Giszowcu i w Piotrowicach. Dane i analizy wytworzone w ramach planu wykorzystywane będą w bieżącej działalności Urzędu Miasta dotyczącej przygotowywania inwestycji transportowych i organizacji transportu oraz w obszarze planowania przestrzennego i kształtowania środowiska.

Prace nad sporządzeniem „Wieloletniego planu…” podzielić można na dwie zasadnicze części: badawczą i analityczną.

- Część badawcza prac polegała m.in. na przeprowadzeniu kompleksowych badań ruchu, na podstawie których  uzyskano dane dotyczące potrzeb i zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz funkcjonowania komunikacji indywidualnej i zbiorowej – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice. Zakres badań ruchu obejmował m.in. badania ankietowe, którymi objętych było ponad 10 tys. mieszkańców oraz badania realizowane wśród pasażerów korzystających z transportu zbiorowego (autobus, tramwaj, kolej). Dodatkowe badania ruchu pasażerskiego przeprowadzone zostały w 20 punktach pomiarowych na granicy miasta oraz w 10 punktach węzłowych wewnątrz miasta. Badania ruchu drogowego przeprowadzone zostały w 28 punktach pomiarowych na granicach miasta oraz 70 punktach węzłowych wewnętrznych. - Dzięki takim działaniom autorzy planu zebrali informacje na temat oceny i preferencji oraz potrzeb transportowych mieszkańców Katowic. Okazało się, że podróże wewnątrzmiejskie w obszarze Katowic aż w 53% odbywają się komunikacją publiczną, natomiast dojazdy do Katowic realizowane są w 76% transportem indywidualnym samochodowym, co jest główną przyczyną występującego zatłoczenia ulic i dużych potrzeb parkingowych – dodaje naczelnik Lowak.

Z kolei część analityczna obejmowała zbudowanie w pierwszej kolejności symulacyjnego modelu ruchu dla sieci komunikacji zbiorowej i indywidualnej miasta Katowice. Następnie przeprowadzone zostały analizy modelowe dla dokonania diagnozy stanu istniejącego oraz analizy modelowe dla różnych wariantów rozwojowych. Z wykorzystaniem wyników analiz sporządzony został wykaz działań rozwojowych infrastrukturalnych i organizacyjnych, dotyczących transportu zbiorowego, indywidualnego, rowerowego, pieszego, integracji poszczególnych rodzajów transportu oraz systemów zarządzania transportem, a także harmonogram realizacji tych działań.

Autorzy planu sporządzili wykaz działań infrastrukturalnych i organizacyjnych dotyczących rozwoju systemu transportowego miasta oraz dokonali ich podziału na inwestycje flagowe, priorytetowe, ważne i pozostałe. - Do inwestycji flagowych w zakresie rozwoju infrastruktury transportu zbiorowego zaliczona została budowa linii tramwajowej od pętli Brynów do pętli Kostuchna (tzw. tramwaj na południe), natomiast w zakresie integracji poszczególnych rodzajów transportu inwestycje flagowe stanowią węzły przesiadkowe „Brynów Pętla”, „Zawodzie”, „Kostuchna”, „Sądowa” i „Ligota” – mówi prezydent Krupa i zapowiada, że już w 2018 roku mieszkańcy Katowic i aglomeracji będą mogli korzystać z trzech węzłów Park and Ride, na które Katowice otrzymały 120 mln zł dofinansowania unijnego.

Do inwestycji flagowych zaliczona została przebudowa węzła drogowego ulic Kościuszki i Armii Krajowej w Piotrowicach oraz przebudowa węzła drogowego ulic Pszczyńskiej, 73 Pułku Piechoty i Kolistej na Giszowcu. W zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej plan ujmuje w całości podstawową sieć zdefiniowaną we współpracy ze środowiskiem katowickich rowerzystów, której głównym celem są połączenia poszczególnych dzielnic ze strefą centralną oraz rozwój systemu wypożyczalni. Plan wskazuje również inwestycje dotyczące wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania transportem (ITS), których podstawową funkcją będzie nadanie priorytetu pojazdom transportu publicznego oraz informowanie uczestników ruchu drogowego i pasażerów transportu zbiorowego. Rekomendowana jest w planie kontynuacja procesu wymiany taboru autobusowego i tramwajowego. Wskazywane są działania organizacyjne dla dostosowania tras linii autobusowych do planowanych węzłów przesiadkowych, integrację taryfowo-biletową poszczególnych rodzajów transportu w obszarze aglomeracyjnym, zmiany w polityce parkingowej uwzględniające planowany rozwój infrastruktury transportu publicznego oraz kontynuacja działań dotyczących kształtowania stref o ograniczonym ruchu samochodowym.

Wieloletni plan w liczbach:
- 778 tysięcy podróży odbywa się w ciągu dnia na terenie Katowic różnymi środkami transportu, z czego ok. 338 tys. stanowią podróże wewnętrzne w obszarze miasta (ok. 43%), natomiast ok. 440 tys. stanowią podróże zewnętrzne (ok. 57%) tj. ruch dojazdowy i tranzytowy.
- 28 minut trwa średni czas podróży mieszkańców Katowic. Podróże piesze są najkrótsze i trwają średnio 15 minut. Średni czas podróży samochodem wynosi 27 minut, natomiast średni czas podróży komunikacją miejską trwa 45 minut, wraz z dojściem do przystanku i ewentualnymi przesiadkami. Średni czas dojścia do przystanku wynosi 4,5 min.
- 75% mieszkańców Katowic czasami korzysta z komunikacji miejskiej, a co 3 mieszkaniec Katowic wybiera komunikację miejską mimo możliwości poruszania się samochodem.
- 52% mieszkańców Katowic dojeżdża do śródmieścia komunikacją miejską, z kolei samochodem osobowym 30%, a pieszo - 10%. Prawie połowa (47%) spośród mieszkańców dojeżdżających do śródmieścia Katowic samochodem nie zrezygnuje z tego środka transportu na rzecz komunikacji miejskiej. Pozostałych mieszkańców (53%) do zmiany mogą skłonić możliwość szybkiego dojazdu komunikacją miejską, możliwość zostawienia pojazdu na bezpłatnym parkingu i kontynuowanie jazdy komunikacją miejską (system P+R) oraz zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
- 1/3 mieszkańców Katowic korzysta z roweru. Zdecydowana większość rowerzystów jeździ rekreacyjnie. Badania wykazują, że 6% mieszkańców Katowic czasami wybiera jazdę rowerem zamiast jazdy samochodem lub komunikacją miejską. Udział ruchu rowerowego we wszystkich podróżach realizowanych różnymi środkami transportu wynosi 2%.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.