dym2- Co roku w Polsce wytwarza się około 15 milionów ton popiołów i żużli energetycznych oraz blisko 2,5 miliona ton gipsów z odsiarczania spalin, w związku z czym temat powinien jawić się nam jako doniosły - stwierdziła Agnieszka Skorupińska, lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w kancelarii CMS podczas wykładu inaugurującego IV edycję seminarium pt. Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych, które 17 maja 2018 zostało zorganizowane przez firmę CBE Polska.

 

Reprezentantka kancelarii CMS przypomniała, że ubocznymi produktami spalania nazywamy substancje mineralne powstałe podczas procesu wytwarzania energii z paliw stałych takich jak węgle, biomasa, odpady komunalne i paliwa alternatywne. Do UPS-ów zaliczamy między innymi popioły lotne, żużle, gipsy, produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu i inne odpady z gazów odlotowych oraz piaski ze złóż fluidalnych, stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, a także mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.

Wśród głównych sposobów zagospodarowania ubocznych produktów spalania należy wymienić produkcję cementu, stabilizację i rekultywację gruntów, podbudowę dróg, nawożenie gleb oraz produkcję materiałów pokroju soli używanej do poprawy bezpieczeństwa na zaśnieżonych drogach.

Więcej na: http://cbepolska.pl/pl/iv-edycja-seminarium-zagospodarowanie-ups.html

Artykuł został zredagowany przez firmę CBE Polska w oparciu o dyskusje oraz prezentacje wygłoszone i wyświetlone podczas czwartej edycji specjalistycznego seminarium pt. "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbyło się 17 maja 2018 roku w Warszawie.

Portal edroga.pl był patronem medialnym tego wydarzenia.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.