1 51050Trwa budowa mostu na Wiśle w ramach realizacji Południowej Obwodnicy Warszawy. Wizja terenowa potwierdziła skuteczność działań podjętych dla ochrony populacji ptaków siewkowych.

 

Wyspy są miejscem rozrodu i wychowu gatunków ptaków siewkowych, których liczebność w Dolinie Środkowej Wisły jest ważna dla zachowania ich populacji w skali całej Polski. W obszarze tym występuje ponad połowa krajowej populacji rybitwy białoczelnej, 42% populacji sieweczki obrożnej, 36% rybitwy rzecznej, 30% mewy siwej i 12% śmieszki, 7% sieweczki rzecznej oraz 18% populacji brodźca piskliwego. Gatunki te są chronione w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. To m.in. dla ich ochrony obszar ten został w 2004 r. włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków. Ptaki te są także celem ochrony w znajdującym się nieopodal rezerwacie przyrody Wyspy Zawadowskie.

Z tego względu ochrona tych miejsc i ich mieszkańców jest bardzo ważna i wymagała zastosowania szczególnych działań z zakresu ochrony czynnej w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń, jakie mogłyby wiązać się z realizacją inwestycji. Kontrolujący sprawdzili m.in. zgodność realizacji warunków wynikających z wydanych decyzji w zakresie lokalizacji ogrodzeń elektrycznych wokół kolonii mewy śmieszki oraz wykaszania odrostów wierzbowych na wyspach, co zapewnia ptakom optymalne warunki do rozrodu.

Warte odnotowania jest regularne pojawianie się na wyspie położonej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji mewy czarnogłowej – gatunku bardzo rzadkiego w Polsce, którego ogólna liczebność w dolinie Wisły środkowej szacowana jest na 5 – 21 par lęgowych, co stanowi 17% populacji krajowej oraz szablodzioba, gatunku bardzo rzadko obserwowanego na przelotach w Polsce, sporadycznie lęgowego.

Wojewoda mazowiecki 25 maja 2017 r. wydał decyzję zezwalającą na budowę mostu przez Wisłę o długości blisko 2 km. Jest to fragment liczącego w sumie 6,5 km odcinka drogi ekspresowej od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.