edroga319Nawierzchnie z asfaltu porowatego i cichego betonu asfaltowego mogą obniżyć hałas komunikacyjny nawet o ponad 8 decybeli - wynika z badań przeprowadzonych na kilku odcinkach doświadczalnych na małopolskich drogach wojewódzkich. Stosowanie tzw. cichych nawierzchni było tematem Małopolskiego Forum Drogowego, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Racławicach.

W programie ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego zawarto działania mające doprowadzić do obniżenia ponadnormatywnego poziomu hałasu na terenach wzdłuż dróg i linii kolejowych. Mają one objąć tereny poza aglomeracjami wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Dotyczy to ok. 220 km dróg wojewódzkich, z ogółem 1372 pozostających w zarządzie ZDW. - Po analizie programu, wytypowano 13 odcinków dróg wojewódzkich do modernizacji z zastosowaniem "cichych nawierzchni" - powiedziała Marta Kozynacka z ZDW w Krakowie. Łączna długość tych odcinków wyniosła 21,5 km, a koszt zadania - blisko 19 mln złotych.

Modernizacja polegała na wykonaniu pakietu warstw „cichych nawierzchni” składającego się z warstw: ścieralnej z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw BBTM 8 (lub równoważnej) – o grubości 3 cm i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W – grubości 6 cm. Osiągnięte efekty przerosły oczekiwania: jako cel w projekcie zapisano obniżenie hałasu o 4 dB, tymczasem przeprowadzone pomiary (przed i po wykonaniu nowych nawierzchni) wykazały jeszcze większe redukcje: na odcinku DW 580 Libiąż - Chełmek o 9,4 dB, a na DW 946 w Suchej Beskidzkiej o 8,0 dB.

Analizy efektów zastosowania cichych nawierzchni przeprowadziła firma EKKOM. - Po przebudowie wymienionych dróg, około 30 procent mieszkańców znalazło się poza strefą niekorzystnego oddziaływania - poinformował dr inż. Janusz Bohatkiewicz. Zostało to potwierdzone także w wynikach badań ankietowych wśród mieszkańców okolic odcinków dróg poddanych obserwacjom. Przed przebudową 62% badanych określiło hałas od drogi jako bardzo uciążliwy. Natomiast po przebudowie taką opinię wyraziło już tylko 20% respondentów.

Są to zachęcające wyniki, które skłaniają ZDW w Krakowie do zwiększania wykorzystania cichych nawierzchni. - W inwestycjach zrealizowanych w poprzedniej perspektywie, na 90% długości kładziono nawierzchnie zwykłe, a na 10% - ciche. W inwestycjach planowanych obecnie - zapowiedziała dyrektor ZDW w Krakowie Marta Maj - nawierzchnie ciche stanowić będą już 60%, a tylko 40% zwykłe.

Drugim wiodącym tematem Forum było planowanie, projektowanie i wykonawstwo dróg dla rowerów. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość skorzystania z atrakcyjnego programu imprez towarzyszących. Odwiedzili jeden z odcinków DW nr 783 o cichej nawierzchni, zespół poklasztorny bożogrobców z Bazyliką Grobu Bożego, Muzeum Drogownictwa w Szczucinie oraz tereny w okolicy wsi Racławice.

Prezentacje i zdjęcia dostępne na pkd.org.pl.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.