edroga027W dniu 20 sierpnia 2015 r. została ogłoszona zmiana tzw. ustawy ocenowej, czyli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1211), która w istotny sposób wpłynie na proces uzgadniania dokumentacji projektowej oraz wydawania odpowiednich decyzji i zezwoleń. Zapisy powyższej ustawy weszły w życie 4 września 2015 r.

Najbardziej istotną zmianą wpływającą na proces realizacji projektów jest wydłużenie okresu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚ): z 4 do 6 lat w przypadku inwestycji jednoetapowych oraz z 6 do 10 lat w przypadku przedsięwzięć wieloetapowych.

Przepis ten został rozciągnięty również na przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych lub linii kolejowych, dla których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a nie został jeszcze złożony wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnych (WZiZT, ULLK, ULA) lub pozwalających zrealizować inwestycję (PnB, ZRID, itp.) lub dokonane zgłoszenie budowy, wykonania robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Odpowiedni wniosek lub zgłoszenie można złożyć w terminie 6 lat (10 w przypadku przedsięwzięć wieloetapowych) od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Ponadto w ustawie znalazł się przepis pozwalający na złożenie wniosku o zmianę decyzji pozwalających na realizację przedsięwzięcia (PnB, ZRID, itp.) w terminie do 8 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna.

Rozszerzona została lista decyzji, dla których nie będzie wymogu uzyskania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianie zatwierdzonego projektu budowlanego, jeżeli nie wpłynie ona na zmianę uwarunkowań określonych w DŚ. Do tej pory nie wymagano zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jedynie w przypadku zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB), decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ocenowej). W ustawie zmieniającej do tej listy dopisano:

- decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzje ZRID) – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (pkt 10),
- decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (pkt 14),
- decyzje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (pkt 18),
- zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (pkt 19).

Równocześnie lista elementów, które można zmienić w zatwierdzonym projekcie budowlanym przy założeniu że nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, została uzupełniona o charakterystyczne parametry drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Dla przedsięwzięć wieloetapowych bez zmian pozostaje konieczność uzyskania w formie postanowienia stanowiska organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Termin uzyskania powyższego postanowienia został wydłużony do 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zmianą w porównaniu do poprzedniej wersji ustawy jest wprowadzenie konieczności wydania postanowienia organu na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wiąże się to z koniecznością wykonania kolejnej dokumentacji środowiskowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy wniosek o wydanie takiego postanowienia zostanie złożony bliżej końca 6-letniego okresu ważności DŚ, kiedy uwarunkowania środowiskowe w otoczeniu przedsięwzięcia mogą się zmienić w porównaniu do tych opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia bądź raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto, ustawodawca dodał kolejny element do listy załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji ZRID - wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów (o ile prace takie przewidziane są do realizacji).

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed decyzją ZRID, w której wskazano działki konieczne do przeprowadzenia prac przygotowawczych, będzie pozwalało na nieodpłatne wejście na teren, na którym jest przewidywana realizacja inwestycji, w celu wykonania prac polegających na wycince drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Zmiana ustawy reguluje również pewne nieścisłości w dotychczasowych zapisach dotyczących konieczności przeprowadzania oceny przedsięwzięcia na środowisko, opisując faktyczne postępowanie stron w procesie uzgadniania dokumentacji projektowej i wydawania odpowiednich decyzji i zezwoleń.

Magdalena Drach

EKKOM Sp. z o.o.

Komentarze  
leon
0 #1 leon 2015-09-16 08:47
żeby tak jeszcze uproszczono Ustawę Prawo Wodne. Przy inwestycjach realizowanych przez Gminy Powiaty a nawet na drogach wojewódzkich, większym problemem jest właśnie ta ustawa.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.