bridge 1081902 960 720Wariant przebiegu drogi ekspresowej S74 na odcinku Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód został wybrany. Na wiosek GDDKiA Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka o długości 16,4 km.

 

W ramach opracowanego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i raportu oddziaływania na środowisko, w wyniku konsultacji społecznych i opinii Regionalnej Rady Ochrony Przyrody zgłoszone zostały cztery warianty z dwoma podwariantami przebiegu trasy. Na mocy decyzji RDOŚ wybrany został wariant rekomendowany stanowiący połączenie wariantu IIA1 na odcinku Przełom/Mniów – Porzecze i wariantu II na odcinku Porzecze – węzeł Kielce Zachód.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o łącznej długości ok. 16,35 km, przebiegającej przez teren gminy: Mniów, Miedziana Góra i Strawczyn.

Droga na odcinku ok. 400 m począwszy od miejscowości Przełom przebiega istniejącym śladem drogi krajowej nr 74, następnie odbija w kierunku południowo-zachodnim i po nowym śladzie biegnie do węzła Kielce Zachód, wybudowanego w ramach obwodnicy Kielc.

W ramach inwestycji przewidziano:
- budowę 2 węzłów drogowych (węzeł „Mniów” na połączeniu S74 z istniejącą drogą krajową nr 74, węzeł „Bugaj” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748),
- budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP II) w miejscu istniejącej stacji paliw w miejscowości Przełom,
- przebudowę linii wysokiego napięcia,
- budowę ekranów akustycznych,
- budowę przejść dla zwierząt,
- budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny,
- przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z drogą.
- przebudowę dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych krzyżujących się z planowaną drogą
- budowę obiektów inżynierskich (2 mostów i 6 wiaduktów w ciągu drogi S74 oraz 6 wiaduktów nad drogą ekspresową).

Kolejny etap prac przygotowawczych do realizacji inwestycji to opracowanie koncepcji programowej dla wybranego wariantu.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.