edroga004Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera regulacje, które mają usprawnić proces inwestycyjny.

Celem proponowanych rozwiązań jest wdrożenie dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz właściwe dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska.  

W projekcie wprowadzono m.in. regulacje, które zapewniają bezstronność w sytuacji, gdy organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, np. gmina, jest jednocześnie inwestorem. W przypadku, gdy gmina będzie inwestorem, to decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia będzie wydawał regionalny dyrektor ochrony środowiska. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć konfliktu interesów.

Raporty o oddziaływaniu na środowisko będą opracowywane przez ekspertów z odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem. Rozwiązanie to poprawi jakość dokumentacji przygotowywanej w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wzmocnione zostają przepisy dotyczące uwzględniania skumulowanych oddziaływań na środowisko realizowanych przedsięwzięć. Jednocześnie zapewniono możliwość określenia pewnych obowiązków inwestora w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Wydłużony zostanie termin, w którym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie można dołączyć do wniosku o kolejną decyzję inwestycyjną. Termin przedłużono z 4 do 6 lat, a w przypadku inwestycji realizowanych etapowo z 6 do 10 lat.

Nie będzie obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli wyłącznym celem przedsięwzięcia jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności.

Poszerzony jest katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie m.in. o: Sejm, Senat, sądy i trybunały. Zapewni to szerszy dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie oraz przyczyni się do lepszego wypełniania przez Polskę postanowień Konwencji z Aarhus (dotyczy m.in. społecznego dostępu do informacji).

Do 30 dni zostaje wydłużony termin na składanie uwag i wniosków przez przedstawicieli społeczeństwa, dotyczących inwestycji, dla których przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko.

Zmienione są zasady dotyczące odmowy udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Nowe regulacje w większości mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.