edroga167Zgodnie z obowiązującymi już przepisami, deklaracje w zakresie gospodarki wodnej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE wydaje nowo utworzona instytucja - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a nie jak dotychczas regionalne dyrekcje ochrony środowiska. 1 stycznia br. weszła bowiem w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 t.j.).

 

Wnioski o wydanie deklaracji w zakresie gospodarki wodnej, które jeszcze w 2017 r. zostały skierowane do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a nie zostały załatwione, będą przekazane do właściwych jednostek Wód Polskich, o czym wnioskodawcy zostaną powiadomieni.

Dotychczas badaniem wpływu inwestycji na środowisko wodne zajmował się właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska. Od 1 stycznia 2018 r. w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uczestniczy dodatkowa, wyspecjalizowana w sprawach gospodarki wodnej instytucja, tj. Wody Polskie. W przypadku inwestycji nie wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach instytucja ta wydaje oceny wodnoprawne jako odrębne decyzje administracyjne. Do jej zadań należy również m.in. opracowywanie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, a także realizacja działań służących zrównoważonemu gospodarowaniu wodami.

Źródło: GDOŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.