iStock 505872010 news image big gallery36 mln złotych na przedsięwzięcia zwiększające świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego Edukacja ekologiczna.

W ramach trzech naborów dofinansowanie otrzymają:

 1. wydawnictwa prasowe poświęcone w całości ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi
  • wnioski przyjmowane będą od 21 sierpnia do 27 grudnia 2017 r,
  • na ten cel zarezerwowano 2 mln zł dotacji i 600 tys. zł pożyczek,
  • beneficjentami działania mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 2. ekologiczne centra edukacyjne
  • od 1 do 22 września 2017 r. będzie można zgłaszać projekty dotyczące wyposażenia i doposażenia oraz adaptacji, remontu i rozbudowy centrów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • budżet tego naboru to 15 mln zł dotacji oraz 1,7 mln zł pożyczek,
  • o wsparcie mogą ubiegać się m.in.: instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych i jednostki samorządu terytorialnego;
 3. programy aktywnej edukacji
  • muszą one trwać przynajmniej dwa lata i powinny być prowadzone w oparciu o zajęcia terenowe służące do pozyskiwania informacji niezbędnej w kolejnych etapach realizacji programu edukacyjnego,
  • dotyczy to takich form działań, jak np.: warsztaty, konkursy, imprezy edukacyjne czy aplikacje mobilne,
  • nabór skierowany jest do organizacji pozarządowych, które zamierzają realizować swoje pomysły z jednym z partnerów takich, jak: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub uczelnie wyższe,
  • partnerzy ci powinni dysponować bazą edukacyjną, a dodatkowym warunkiem przygotowywanego przedsięwzięcia musi być jego charakter ponadregionalny, czyli zapewnienie możliwości dostępu/udziału odbiorców z co najmniej dwóch województw,
  • wnioski można składać od 1 do 15 września 2017 r.,
  • budżet wynosi 15 mln zł dotacji i 1,7 mln zł pożyczek.

Szczegóły naborów w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna znajdują się na stronie NFOŚiGW.

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.