edroga115GDDKiA złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DoŚU), która ostatecznie zatwierdzi przebieg drogi ekspresowej S11 dla obwodnic Piły i Ujścia.

 

Projektowana droga ekspresowa S10/11 odcinek Piła - Ujście stanowi fragment drogi S11 Kołobrzeg – Poznań, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego zapewniającego dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku, zapewniając jednocześnie dogodny dojazd do Szczecina. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim.

Obwodnica Piły i Ujścia ma poprawić warunki i bezpieczeństwo ruchu na drodze, ułatwić ruch tranzytowy i turystyczny w rejonie (w znacznej części przejmie ruch tranzytowy istniejącej drogi krajowej nr 11, co umożliwi ominięcie miasta Ujście), a także stworzyć podstawy rozwoju regionu położonego w sąsiedztwie projektowanej drogi S10/11.

Ponadto, budowa obwodnicy Piły i Ujścia przyczyni się do:
- stworzenia bezpiecznego odcinka trasy drogowej zapewniającego wyższy komfort ruchu drogowego,
- skrócenia czasu przejazdu pomiędzy Piłą a Poznaniem,
- usprawnienia połączeń międzyregionalnych na terenie Polski,
- dostosowania drogi do obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapisów rozporządzeń w sprawie warunków technicznych dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,
- rozwiązania obsługi przyległego terenu,
- zapewnienia właściwej obsługi przemysłu i usług,
- osiągnięcia korzyści wynikających ze zwiększenia mobilności osób w wieku produkcyjnym.

Opracowana dokumentacja projektowa (tj. STEŚ i materiały do DŚU) została sporządzona wspólnie dla obwodnicy Piły i Ujścia, długość ok. 24 km:
- ok. 15 km odcinek I obwodnica Ujścia
- ok. 9 km odcinek II obwodnica Piły

W ramach inwestycji przewiduje się:
- budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
- budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;
- budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;
- budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;
- budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);
- budowę przepustów;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- budowę urządzeń ochrony środowiska;
- budowę oświetlenia węzłów;
- budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);
- budowę systemu łączności alarmowej;
- przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych.

Po zakończeniu opracowań projektowych możliwe będzie ogłoszenie postępowań przetargowych w formule "projektuj i buduj" pod warunkiem uzyskania finansowania dla tego zadania.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.