edroga153Do prowadzonej przez województwo małopolskie aktualizacji Programu ochrony powietrza mieszkańcy, organizacje pozarządowe i władze samorządowe zgłosiły ponad 50 wniosków. Tak duże zainteresowanie i wysoka jakość opinii potwierdzają, że Małopolanie mają coraz większą świadomość zagrożeń płynących ze złej jakości powietrza.  

Poprawa jakości powietrza w Małopolsce to jeden z priorytetów, jakie stawiają przed sobą władze województwa. Potwierdzają to uchwała antysmogowa czy projekt zintegrowany LIFE, a także aktualizacja Programu Ochrony Powietrza (POP).

- Małopolanie są coraz bardziej świadomi zagrożeń, jakie dla ich zdrowia niesie oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Ich duże zaangażowanie i jakość zgłaszanych uwag potwierdzają, że interesują się tym problem i chcą aktywnie uczestniczyć w naszych działaniach - mówił wicemarszałek Wojciech Kozak. Dodał, że województwo w ramach RPO WM 2014-2020 na politykę energetyczną posiada ogromne środki: 420 mln euro.

Zgodnie z najczęściej powtarzającymi się uwagami, nowy POP powinien normować kwestie przyjęcia uchwały antysmogowej dla całego województwa, w której znalazłyby się zapisy określające parametry emisyjne dla kotłów małej mocy, czyli tych wykorzystywanych w domach prywatnych. Tylko dzięki temu, walka z zanieczyszczeniami powietrza miałaby szansę stać się bardziej efektywna. Jak wskazywali wnioskodawcy, słynny krakowski smog ma swoich odpowiedników na obszarze całego województwa. Niestety nadal brak w tym względzie skutecznych instrumentów prawnych, które obligowałyby mieszkańców do zamiany nieefektywnych pieców na te bardziej ekologiczne. Wciąż dużym problemem jest też spalanie różnego rodzaju śmieci w domowych piecach czy wykorzystywanie opału złej jakości (np. węgla z dużą zawartością siarki).

Część z gmin, które w ramach poprzedniego POP z 2013 roku nie zostały objęte obowiązkiem wymiany starych kotłów, teraz zwróciły się z prośbą o uwzględnienie ich w aktualizowanym dokumencie, aby mogły włączyć się w działania ograniczające niską emisję. Z kolei niektóre gminy, które już się w nim znalazły, wnioskowały o ograniczenie skali wyznaczonych zadań. W części wniosków powtarzały się też sugestie dotyczące przyłożenia większej uwagi do termomodernizacji budynków i połączenia tych działań z wymianą kotłów grzewczych. Takie kompleksowe działanie, poza oczywistymi korzyściami dla środowiska, pozwoliłyby mieszkańcom na spore oszczędności uzyskane z ogrzewania domów. Na gminy miałby zostać także nałożony obowiązek informowania swoich mieszkańców o jakości powietrza na ich terenie, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości uzdrowiskowych.

Prace nad przygotowaniem projektu zaktualizowanego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego potrwają do października br. Kolejnym etapem będą konsultacje przeprowadzone we wrześniu w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Chrzanowie oraz w Nowym Targu. Konsultacje społeczne projektu nowego POP dla województwa małopolskiego ruszą prawdopodobnie w listopadzie. Natomiast w styczniu nowym Programem ochrony powietrza zajmie się Sejmik.

***

Program Ochrony Powietrza to strategia, zgodnie z którą do 2023 roku w Małopolsce ma zdecydowanie poprawić się jakość powietrza, a poziom zanieczyszczeń - w tym najgroźniejszych pyłów PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki - powinien mieścić się w dopuszczalnych normach. Przyjęty w 2013 roku program wskazywał główne źródła, które pogarszają stan powietrza: przestarzałe kotły na paliwa stałe używane do ogrzewania oraz duże natężenie transportu w Krakowie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.