36928126 612260502489133 1375572330058612736 oEnklawa wyciszenia, spokoju i beztroski w środku miasta. Miejsce do odpoczynku i naładowania wewnętrznych baterii oraz spotkań z przyjaciółmi i sąsiadami. Oto „oferta” ogrodów kieszonkowych – pocket gardens, których jest w Gdańsku coraz więcej. Do końca listopada pojawią się one w kolejnych lokalizacjach.

 

Parki kieszonkowe to dostępne publicznie niewielkich rozmiarów tereny zieleni miejskiej. Są istotną częścią zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych. Pełnią szereg ważnych funkcji dla ekosystemu i stanowią łączniki między terenami zieleni o większej powierzchni. Zmniejszają efekt miejskich wysp ciepła oraz łagodzenie klimatu. Przyczyniają się do cyrkulacji mas powietrza i korzystnie wpływają na gospodarowanie wodami.

Jeszcze w tym roku powstaną dwa nowe ogrody kieszonkowe: u zbiegu ulic Matki Polki i Partyzantów we Wrzeszczu oraz u zbiegu ulic Wyzwolenia i Oliwskiej w Nowym Porcie.

Zieleniec u zbiegu ulic Matki Polki i Partyzantów
• elementy drogowe, tj. wykonanie nawierzchni gliniasto-żwirowej w obrzeżach betonowych pod ławkami i krzesłami, wykonanie pomostów z drewna syntetycznego,
• elementy roślinne, tj. wykonanie nasadzeń z situ sinego (307 szt.), traw ozdobnych (975 szt.) i krzewów ozdobnych iglastych (265 szt.) z urządzeniem powierzchni o funkcji małej retencji (nasadzenia situ na kruszywie kamiennym),
• mała architektura, tj. korekta ustawienia ławek i krzeseł (7 szt.), wykonanie zielonych „ścian” z paneli drewnianych ze skrzynią obsadzoną pnączami (8 szt.), jako osłona miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne.

Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem wynosi ok 970 m2. Koszt realizacji: 171 815,35 zł

Zieleniec u zbiegu ulic: Wyzwolenia i Oliwskiej w Nowym Porcie
• roboty rozbiórkowe (rozebranie murku, schodów, demontaż kosza i 2 ławek oraz nawierzchni z płyt betonowych);
• prace przygotowawcze dotyczące wymiany podłoża na ziemię żyzną na powierzchni przeznaczonej do obsadzenia krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi,
• nasadzenia krzewów liściastych i iglastych (230 szt.),
• obsadzenie rabat trawami ozdobnymi 265 m2 i bylinami (168,4 m2), roślinami cebulowymi (100 szt.) i pnączami – 575 szt.
• nasadzenia wykonane na agrowłókninie, z powierzchnią ściółkowaną warstwą otoczaków,
• wykonanie alejek o nawierzchni żwirowej na podbudowie z kruszywa naturalnego, w obrzeżach betonowych – 118,8 m2;
• wykonanie chodnika i schodów z płyt betonowych 30x30x4 cm (9,30 m2);
• dostawa i montaż elementów wyposażenia terenu: ławek z oparciem – 6 szt., koszy na śmieci 3 szt.

Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem wynosi ok 980 m2. Koszt realizacji: 277 884,53 zł

Łączny koszt inwestycji wyniesie ok. 450 tys. zł (w tym roczna pielęgnacja zieleni płatna w 2019 r. – ponad 70 tys. zł).
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowych, przyjęte rozwiązania konsultowane były z przedstawicielami Rad Dzielnic oraz Gdańskimi Wodami w zakresie wdrażania rozwiązań sprzyjających małej retencji.

Powstanie dwóch ogrodów kieszonkowych nie wyczerpuje planów realizacji kolejnych tego typu obiektów w Gdańsku. Dział Utrzymania Zieleni Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni posiada dokumentacje projektowe na następne tego typu zagospodarowania w różnych lokalizacjach miasta. Będą one tworzone sukcesywnie w kolejnych latach, jednak tempo ich realizacji uzależnione jest od zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

Mieszkańcy Gdańska mogą korzystać już z trzech zieleńców o charakterze ogrodów kieszonkowych, które znajdują się przy ul. Bogusławskiego vis-a-vis Teatru Szekspirowskiego (realizacja w 2018 r.), u zbiegu ulic Dmowskiego oraz ks. Zator-Przytockiego (realizacja w 2018 r. w tym przypadku przy wsparciu środków finansowych Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny), a także przy ul. Grobla I (realizacja w 2017 r.). Ta ostatnia lokalizacja służy nie tylko mieszkańcom Śródmieścia, ale również uczniom Szkoły Podstawowej nr 50, którzy mają możliwość odbycia tam lekcji, korzystając z ustawionych w tej lokalizacji mebli miejskich i trawnika.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.