DSC08232Po szóstej edycji konferencji „Ochrona Środowiska i Estetyka w Budownictwie Komunikacyjnym” na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej podjęto decyzję o powstaniu dwóch nowych programów nauczania: konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne oraz ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym. Siódma edycja konferencji, która odbyła się w dniach 27-29 kwietnia w Lublinie, była jednocześnie podsumowaniem 1,5-rocznych prac nad nowymi specjalnościami.

- Podczas przygotowywania programu studiów założyliśmy nie tylko rozpowszechnienie treści ekologicznych, ale także zasad dobrego zarządzania, prowadzenie przedmiotów, które mają nie tylko kształcić inżyniera, ale także go wychowywać – powiedziała dr hab. inż Ewa Błazik-Borowa, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. – Najważniejszym dla nas było przygotowanie świadomego swojej roli inżyniera budownictwa i znaczenia tego zawodu dla społeczeństwa.

DSC08242Inżynier przyszłości musi mieć przede wszystkim wiedzę, wzbogaconą świadomością ekologiczną oraz kompetencjami społecznymi. W obecnych czasach nastąpił olbrzymi rozwój większości branż związanych z budownictwem: inżynierii materiałowej, chemii budowlanej, metod projektowania, co wymusza ciągłe poszerzanie programów nauczania. System boloński w pewien sposób umożliwia radzenie sobie z tym: początkowe kształcenie na poziomie ogólnym i późniejszy wybór wśród ogromnej liczby specjalności.

- Wiedzy inżynierskiej powinny jeszcze towarzyszyć kompetencje miękkie – dodała dziekan Błazik-Borowa. Niezbędne jest wzajemne poszanowanie i etyka pracy, umiejętność współpracy, zachowania partnerskich relacji między firmami. Konieczne jest także systematyczne dokształcanie i zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

A jakie są główne wyzwania dla współczesnego inżyniera drogowca? To przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego, sprawy ochrony środowiska, ekonomii, trwałości obiektów, ale także estetyki i komfortu.

- Pogodzenie wszystkich tych interesów nie jest proste – powiedział dr inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej. – Oprócz tego, że mamy pewnego rodzaju standardy, pozostają jeszcze wyzwania w postaci np. innowacyjności. Od inżyniera wymaga się także kreatywności, doskonałej znajomości narzędzi projektowych, a nawet szczypty wizjonerstwa.

Tak interdyscyplinarna specjalność jak ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym, wymaga od absolwentów ciągłego dokształcania się. Wśród niezbędnych kwalifikacji ekoinżyniera muszą znaleźć się: umiejętność zaprojektowania urządzeń ochrony środowiska, oceny jego funkcjonowania, a także zarządzania.

- Młody inżynier musi znać zagadnienia drogowe, mostowe, ochrony środowiska, ale musi też posiadać umiejętności społeczne, które umożliwią pracę w interdyscyplinarnych zespołach – podkreślił dr Bohatkiewicz.

 Jednym z warunków wprowadzenia nowych specjalności było napisanie podręczników dla studentów. Powstało ich w sumie 54, a w pracach nad nimi wzięli udział zarówno pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, jak i specjaliści z zewnątrz.

To jednak nie wszystko. Politechnika Lubelska posiada program do projektowania w technologii BIM i przygotowuje się do prowadzenia przedmiotu w ramach nowej specjalności, BIM in the road infrastructure, przeznaczony dla studentów I roku studiów magisterskich.

- Zajęcia będą się odbywać w wymiarze 30 godzin wykładów i 45 godzin laboratoriów – dodał Michał Jukowski z Politechniki Lubelskiej. – Będą kontynuacją przedmiotu „Drogi na terenach wrażliwych przyrodniczo i społecznie”. Głównym celem tych zajęć jest nauka pracy zespołowej z wykorzystaniem systemu BIM.

Ilona Hałucha
(na podstawie informacji z VII Międzynarodowej Konferencji „Ochrona Środowiska i Estetyka w Budownictwie Komunikacyjnym”, która odbyła się w dniach 27-29 kwietnia w Lublinie)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.