Mimo kryzysu gospodarczego troska Europejczyków o środowisko naturalne nie zmalała. Przeważająca większość, bo 95 proc. spośród 28 tys. ankietowanych obywateli Europy, zadeklarowała, że ochrona środowiska jest ważna. Ponadto wiele osób uważa, że dla środowiska można zrobić więcej.

 

Badanie Eurobarometru, którego celem była ocena poglądów, praktyk i postaw obywateli UE wobec środowiska naturalnego, przeprowadzono w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach od 26 kwietnia do 11 maja 2014 r. Badanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska. Rozmowy przeprowadzano bezpośrednio w języku ojczystym respondentów reprezentujących różne grupy społeczne i demograficzne. Badanie jest kolejnym, po przeprowadzonym podobnym trzy lata wcześniej.

- Cieszę się, że nawet w tak trudnych czasach ochrona środowiska cieszy się tak trwałym i powszechnym poparciem. Społeczeństwo jest szczególnie zaniepokojone zanieczyszczeniem powietrza i wody, problematyką substancji chemicznych i odpadów, jest też przekonane, że każdy z nas powinien robić więcej dla ochrony środowiska – powiedział Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik.

Ochrona środowiska jest opłacalna dla gospodarki

Znacząca większość obywateli podziela pogląd, że efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych (79 proc.) i ochrona środowiska (74 proc.) mogą pobudzać wzrost gospodarczy. Gospodarka ma znaczenie dla jakości życia zdaniem 80 proc. obywateli UE, 75 proc. uważa, że podobne znaczenie ma stan środowiska naturalnego, a 77 proc. jest przekonanych, że problemy związane ze środowiskiem mają bezpośrednie przełożenie na ich życie codzienne. Najczęstszym powodem do niepokoju jest zanieczyszczenie powietrza (56 proc.) i wody (50 proc.), jak również wytwarzanie odpadów i wyczerpywanie się zasobów naturalnych.

Coraz więcej osób (59 proc.) uważa, że w pomiarze rozwoju danego kraju czynniki społeczne i środowiskowe należałoby uwzględniać na równi z kryteriami gospodarczymi. W odniesieniu do publicznych wydatków i inwestycji 59 proc. jest zdania, że organy publiczne ich kraju powinny przedkładać kwestie ekologii nad koszty.

Wzrost odpowiedzialności za środowisko

Jeszcze więcej obywateli niż w 2011 r. (75 proc.) deklaruje gotowość do kupowania produktów przyjaznych dla środowiska, mimo że trzeba za nie nieco drożej płacić. Zdecydowana większość (93 proc.) uważa, że sprawcy znacznych zanieczyszczeń powinni naprawiać szkody, jakie powodują w środowisku. Za najskuteczniejszy sposób rozwiązywania problemów ochrony środowiska uznawane jest zwiększenie kar dla ich sprawców.

85 proc. Europejczyków jest przekonanych, że mają wpływ na ochronę środowiska. Większość realizuje działania i zachowania przyjazne dla środowiska. Trzy najbardziej rozpowszechnione to: segregowanie odpadów do recyklingu (72 proc.), ograniczanie zużycia energii (52 proc.) i ograniczanie zużycia wody (37 proc.). Wielu obywateli uważa się za ogólnie dobrze poinformowanych w sprawach środowiska, 39 proc. odczuwa jednak brak informacji na temat wpływu na zdrowie chemikaliów wykorzystywanych w produktach codziennego użytku.

Znaczna większość respondentów uważa, że można zrobić więcej, by chronić środowisko. Zdaniem 77 proc. duże przedsiębiorstwa i przemysł robią zbyt mało; 70 proc. ma podobną opinię o rządzie swego kraju. Natomiast 65 proc. uważa, że sami obywatele mogą bardziej się starać. Dla obywateli dbających o ochronę środowiska najważniejsze są: sortowanie odpadów do recyklingu (54 proc.), ograniczenie zużycia energii gospodarstwa domowego (39 proc.) i korzystanie z transportu publicznego (39 proc.).

Poparcie dla działań UE

77 proc. obywateli UE jest przekonanych, że ochrona środowiska w ich państwach wymaga wprowadzenia europejskiego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, a sześciu respondentów na dziesięciu uważa, że decyzje w sprawie środowiska powinny być podejmowane wspólnie w ramach UE. 79 proc. uważa też, że UE powinna być w stanie kontrolować, czy przepisy w dziedzinie ochrony środowiska są w ich kraju prawidłowo stosowane. 84 proc. pragnie, by fundusze UE były w większym stopniu przeznaczane na wspieranie działalności przyjaznej dla środowiska. Większość obywateli (56 proc.) pragnie ponadto, by Unia robiła jeszcze więcej na rzecz ochrony środowiska.

Źródło: KE 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.