We Francji firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników mają od 2011 roku obowiązek wykonania bilansu emisji gazów cieplarnianych. Bilans wykonywany jest zgodnie ogólnokrajową referencyjną metodyką „Bilan Carbone”, która obejmuje oszacowanie emisji bezpośredniej i emisji związanej z zakupem energii elektrycznej. Dokument ten musi także przedstawić propozycje działań ograniczających te emisje.

 

W swoim bilansie Grupa SANEF uwzględniła także dodatkowo emisje związane z remontami autostrad, wytwarzanymi odpadami i ruchem drogowym użytkowników autostrad. A wśród zaproponowanych i podjętych przez spółkę działań znalazły się właśnie wspomniana już modernizacja punktów poboru opłat oraz audyty efektywności energetycznej kilku budynków oraz szkolenia z ekojazdy. Wcześniej przeprowadzone szkolenia z ekojazdy (400 pracowników kursu w latach 2009-2010) pokazały efekty w postaci 15% ograniczenia zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń.

Podejmowane przez SANEF działania proekologiczne obejmują również miejsca obsługi podróżnych (MOP-y), w tym ich certyfikację według normy ISO 14001. Wprowadzane są innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków oraz recyklingu wód opadowych i ścieków oczyszczonych. W latach 2003-2009 w MOP-ach sieci SANEF wybudowano np. 23 oczyszczalnie trzcinowe, charakteryzujące się dobrym poziomem oczyszczania, brakiem osadów, estetycznym wyglądem i małymi nakładami pracy związanymi z ich utrzymaniem. Na wszystkich MOP-ach także prowadzone są selektywna zbiórka i recykling odpadów (z zastosowaniem częściowo wkopanych w ziemię kontenerów o pojemności 3-5 m3, zapewniające lepsze warunki magazynowania śmieci i umożliwiających zmniejszenie częstotliwości ich wywozu). Ponadto w najbliższym czasie przewiduje się zainstalowanie kontenerów z wysoką nadbudową specjalnie zaprojektowanych dla kierowców ciężarówek, którzy będą mogli pozbywać się swoich odpadów, wyrzucając je przez okno bez potrzeby zatrzymywania się i wysiadania z kabiny (jest to jedno z działań w ramach walki z „dzikimi odpadami”).

Spółka stosuje energooszczędne rozwiązania i sięga do rozwiązań z zakresu energii odnawialnej (w szczególności paneli fotowoltaicznych).  Doskonałym przykładem zastosowania energooszczędnych rozwiązań, zasad ekokoncepcji i standardów HQE (czyli francuskiego konceptu wysokiej jakości środowiskowej w budownictwie) jest niedawno wybudowany przez spółkę SANEF budynek administracyjny Ecopole znajdujący się niedaleko Reims, przy zbiegu autostrad A26 i A4. Jest to jeden z pierwszych budynków we Francji o dodatnim bilansie energetycznym (czyli wytwarza więcej energii niż jej zużywa); na jego dachu umieszczono 800 m2 paneli fotowoltaicznych, ogrzewany jest za pomocą geotermii i posiada zoptymalizowany system izolacji (m.in. podwójną fasadę). Ponadto przy jego budowie wykorzystano materiały nadających się do recyklingu, a na zewnątrz budynku zlokalizowano też zbiornik na wodę deszczową i lagunowy system oczyszczania ścieków.

Z eksploatacją infrastruktury drogowej związane jest także funkcjonowanie struktur administracyjnych operatora. Grupa SANEF zatrudnia ponad 3 500 pracowników i posiada kilkadziesiąt budynków administracyjnych. Ta działalność „biurowa” także powoduje oddziaływanie na środowisko. Dlatego w 2008 r. zainicjowana została akcja „zielone biuro”, której celem było m.in. zwiększanie świadomości ekologicznej pracowników, bardziej racjonalna gospodarka flotą pojazdów, surowcami, energią, wodą i odpadami, a co za tym idzie obniżenie kosztów działalności oraz polepszanie wizerunku firmy w oczach pracowników, użytkowników autostrad i administracji. Opracowana została karta 10 eko-gestów i udostępniony został pracownikom, przez wewnętrzną sieć intranetową, bardziej szczegółowy podręcznik dobrych praktyk. Także na szczeblu administracyjnym firmy podjęto szereg konkretnych działań, wśród których można wymienić zakup papieru z recyklingu lub opatrzonego labelem FSC, czy papieru o mniejszej gramaturze, organizacja recyklingu odpadów biurowych, stopniowa wymiana oświetlenia na energooszczędne, instalowanie np. w toaletach perkolatorów czy oszczędnych spłuczek, organizowanie wideokonferencji i wiele innych.

Ponadto, Grupa SANEF popularyzuje też zagadnienia z dziedziny dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu wśród użytkowników autostrady oraz prowadzi ekoedukcję podróżnych. W tym celu na przykład na terenach MOP-u na autostradzie A16 wybudowano obserwatorium ptaków, na autostradzie A1 przygotowano ścieżkę pedagogiczną prezentującą bioróżnorodność doliny Oise, a na A13 historię Wikingów w Normandii. Organizowane są wydarzenia typu „drzwi otwarte bioróżnorodności” (A13). Do celów ekoedukacyjnych wykorzystywane są także: tablice interaktywne w MOP-ach oraz tablice zmiennej treści na trasach przejazdu, radio autostradowe SANEF 107.7 fm i strona internetowa www.sanef.com, zawierająca wiele interaktywnych treści i spotów reklamowych dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

AS

 

Referat „Działania prośrodowiskowe podejmowane we Francji na etapie eksploatacji autostrad” autorstwa mgr inż. Agnieszki Bugajskiej i dr. hab. inż. Andrzeja Kuliga z Politechniki Warszawskiej, był prezentowany podczas VI Międzynarodowej Konferencji Ochrony Środowiska i Estetyki w Budownictwie Komunikacyjnym (Kazimierz Dolny, 23-25 kwietnia 2014 r.) i został opublikowany w wydawnictwie Politechniki Lubelskiej, która była współorganizatorem Konferencji.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.