Pomorskie

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opublikował „Roczną ocenę jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2016”. Ocena jakości powietrza została wykonana w tym roku na podstawie danych z monitoringu powietrza atmosferycznego, który realizowany jest w ramach sieci Państwowego Monitoringu Środowiska oraz na podstawie wyliczeń w oparciu o modelowanie matematyczne wykonane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego raportu.

Celem przeprowadzenia rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w zakresie umożliwiającym:

- dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o poziom dopuszczalny, poziom docelowy i poziom
celu długoterminowego.

Dla celów oceny jakości powietrza ustanowione zostały specjalne strefy, wyznaczone w oparciu o podział administracyjny kraju. Swymi granicami strefy obejmują aglomeracje, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz pozostałe obszary leżące w granicach województwa. Jest to niezbędne w procesie uchwalania i realizacji programów jego ochrony na terenie kraju.

W wyniku analizy możliwe jest wyszczególnienie tych stref, dla których nie spełnione są standardy jakości powietrza. Stanowi to podstawę do określenia potrzeby podjęcia i prowadzenia określonych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie (w tym opracowanie programów ochrony powietrza POP).

Jak wypadliśmy? - Na tle kraju naprawdę dobrze- odpowiadają specjaliści z WIOŚ. Co ciekawe - w odróżnieniu do innych miejscowości w Pomorskiem - w aglomeracji trójmiejskiej nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów dla pyłów zawieszonych. Raport dostępny jest TUTAJ.

 

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.