IMG 8109Urząd Miasta Katowice uruchomił stronę internetową poświęconą hałasowi w środowisku miejskim. Treści zamieszczone na stronie mają edukować społeczeństwo, co do szkodliwości hałasu, prawnych i technicznych aspektów ograniczania emisji hałasu do środowiska oraz informować mieszkańców Katowic o działaniach miasta w przedmiotowym zakresie.

 

Współczesne życie, nawet w średniej wielkości miejscowości, oznacza najczęściej życie w sporej ekspozycji na hałas. Hałas stał się integralną częścią polskiej codzienności i towarzyszy nam praktycznie wszędzie - na ulicy, w zakładach pracy, a nawet w naszych domach. Szczególnie trudno uniknąć go w miastach dynamicznie rozwijających się. Hałas jest drugim - po zanieczyszczonym powietrzu - najbardziej szkodliwym czynnikiem wpływającym na środowisko, w którym żyjemy. Zaś jego długotrwały, niekorzystny wpływ na ludzi może skutkować nieodwracalnymi uszczerbkami na zdrowiu.

Mimo że hałas bywa groźny jego niekorzystny wpływ na ludzi bywa bagatelizowany, co wynikać może z niedostatecznego poziomu wiedzy w tym zakresie. Dlatego też Referat Odpadów Przemysłowych i Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, uruchomił stronę internetową poświęconą hałasowi w środowisku miejskim. Jej zadaniem jest informowanie i edukowanie społeczeństwa o przyczynach i rodzajach hałasu, a także o skutkach jego oddziaływania na organizmy żywe i sposobach ograniczania. Można tu także znaleźć informacje o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie przestrzegania ustalonych progów emisji hałasu, a także o instrumentach prawnych i administracyjnych, którymi dysponuje administracja państwowa i samorządowa dla ograniczania emisji hałasu do środowiska.

Strona internetowa to także miejsce informowania mieszkańców o działaniach podejmowanych przez Urząd Miasta Katowice w zakresie ograniczania poszczególnych rodzajów hałasu. Niebagatelne znaczenie w walce z nadmiernym hałasem ma świadomość społeczna i dlatego urzędnicy zachęcają wszystkich mieszkańców do zapoznania się z treściami zawartymi na stronie: http://halas.katowice.eu

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.