edroga192WHO podaje, że zanieczyszczenie powietrza kosztuje Europę 1,6 biliona dolarów każdego roku. Jest to oszacowany koszt chorób i przedwczesnych zgonów około 600 tys. osób rocznie, które związane są z jakością powietrza. To kwota równa 10 proc. PKB całej Unii Europejskiej w 2013 roku.

Pod koniec kwietnia w Hajfie (Izrael) odbyło się spotkanie ponad 200 przedstawicieli z krajów europejskich, organizacji międzynarodowych i pozarządowych, aby omówić osiągnięcia i wyzwania w tej kwestii oraz ustalić priorytety przyszłych działań.

- Ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie jest opłacalne. Można nie tylko ocalić życie wielu osób, ale także zaoszczędzić ogromne pieniądze – stwierdziła dr Zsuzsanna Jakab, dyrektor regionalny WHO w Europie.

Sam koszt zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza w Europie WHO oszacowała na 1,4 biliona dolarów. Do tego dochodzi jeszcze 10 proc. tej kwoty jako koszt chorób, co daje w sumie około 1,6 biliona dolarów. W około 1/5 krajów regionu koszt ten jest szacowany co najmniej na poziomie 20 proc. krajowego PKB.

Ponad 90 proc. Europejczyków jest narażonych na średnioroczne stężenia pyłów zawieszonych (PM) przekraczających normy wyznaczone przez WHO. Było to przyczyną prawie 600 tys. przedwczesnych zgonów w 2012 roku z powodu chorób układu oddechowego, krążenia, udarów i raka płuc. Nie jest zaskoczeniem, że pięć razy częściej chorują i umierają mieszkańcy krajów o niskich i średnich dochodach w porównaniu z krajami o dochodach wysokich.

- Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza stało się politycznym priorytetem. Jakość powietrza będzie kluczowym tematem na następnej Konferencji Ministerialnej „Środowisko dla Europy”, która odbędzie się w 2016 roku  w Gruzji – powiedział Christian Friis Bach, sekretarz wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ).

W Polsce koszt zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza jest jednym z najwyższych w Europie. Wynosi niespełna 102 tys. dolarów, czyli prawie 13 proc. PKB (dane WHO z 2010 r.). Gorzej jest tylko w Niemczech i Federacji Rosyjskiej.

Obliczenie kosztu ekonomicznego wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie było tylko jednym z wielu badań. Kolejny raport WHO i EKG ONZ informuje, że jeden na czterech Europejczyków zachoruje lub przedwcześnie umrze z powodu pogarszającego się stanu środowiska, jakości wody i powietrza, obecności chemikaliów i azbestu w najbliższym otoczeniu oraz zmian klimatu.

Źródło: WHO
Tł. IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.