edroga529Na początku lutego ukazał się Dokument Roboczy Służb Komisji Europejskiej dotyczący przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska UE. Sprawozdanie na temat funkcjonowania zasad i przepisów środowiskowych w Polsce wskazuje m.in. na sprawne działanie procedury oceny oddziaływania na środowisko, którą przeprowadzają Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Autorzy raportu zauważyli, że "od powstania regionalnych dyrekcji w 2008 r. znacznie poprawiły one jakość procedury OOŚ i Polska obecnie posiada jedną z najbardziej kompleksowych procedur w UE-28. W polskim prawie uproszczono wymogi wynikające z innych dyrektyw dotyczących środowiska, w szczególności dyrektyw siedliskowej i ptasiej, i zintegrowano je w ramach jednej procedury OOŚ. Regionalne dyrekcje posiadają niezbędną zdolność do zapewnienia wysokiej, jakości zintegrowanych procedur OOŚ".

W dokumencie wskazano, że od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w widoczny sposób zwiększyły się efekty działalności środowiskowej. Uznano, że Polska może "dzielić się z innymi państwami swoją wiedzą z zakresu innowacyjnego podejścia w obszarach, w których jest liderem we wdrażaniu polityki ochrony środowiska". Szczególnie pozytywnie oceniono sposób przeprowadzania zintegrowanych procedur, zgodnie z dyrektywą w sprawie ocen oddziaływania na środowisko i dyrektywą siedliskową. Komisja Europejska doceniła także krajową sieć organów ochrony środowiska i instytucji zarządzających. Skoordynowana praca tych instytucji umożliwia wymianę doświadczeń w zakresie łączenia zagadnień środowiskowych w programy operacyjne współfinansowane przez fundusze europejskie.

W sprawozdaniu podkreślono rolę administracji na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, jej wzajemną współpracę i koordynację działań. Za dobry przykład włączenia polityki w dziedzinie środowiska do cyklu programowania funduszy UE uznano działalność krajowej sieci organów środowiskowych i zarządzających "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".

Dokument Roboczy Służb Komisji Europejskiej został sporządzony przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska KE. Jest pierwszym w historii kompleksowym przeglądem tego, jak są stosowane przepisy i polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Komisja przedstawiła 28 raportów na temat każdego z krajów unijnych, w których opisane są silne i słabe strony, a także zalecenia dotyczące uspawnienia sytuacji. W dokumentach zawarto też streszczenie wniosków wynikających ze sprawozdań krajowych oraz analizę wspólnych tendencji w takich obszarach, jak jakość powietrza, gospodarka odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym, jakość wody oraz przyroda i różnorodność biologiczna.

Raport dotyczący Polski znajduje się w załączniku poniżej.

Źródło: RDOŚ

Załączniki:
Pobierz (raport_pl_pl.pdf)raport_pl_pl.pdf[ ]1496 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.