P1130693W tym roku do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynęło już 9 zgłoszeń o kolizjach pojazdów z dzikimi zwierzętami. Jest ich nieco więcej niż w pierwszym kwartale minionego roku. W całym ubiegłym roku odnotowano łącznie 28 takich zdarzeń. Wszystkie zgłaszane wobec Zarządu roszczenia z tytułu szkód poniesionych przez kierowców zostały oddalone.

Kierowcy liczą na uzyskanie odszkodowania, chociaż przepisy od lat są takie same i praktycznie uniemożliwiają uznawanie roszczeń. Przede wszystkim dlatego, że zarządcy ustawiają znaki ostrzegawcze o dzikich zwierzętach, gdy tylko otrzymują informację o możliwym niebezpieczeństwie. Zasadniczym problemem przy zderzeniach ze zwierzętami jest to, że może do nich dojść nie tylko w lasach, ale praktycznie wszędzie.

Aktem prawnym, będącym podstawą zgłaszanych roszczeń, jest „Prawo łowieckie”. Zarządca drogi odpowiada za ustawienie znaków ostrzegawczych i ich konserwację. Za szkody powstałe w wyniku zderzenia pojazdu z dzikim zwierzęciem ponosiłby odpowiedzialność tylko w przypadku, gdyby okręg łowiecki przekazał informację, że dana droga przecina szlak wędrówek zwierząt, a zarządca drogi nie oznakowałby jej.

Znaki ostrzegające o dzikich zwierzętach stawia się w miejscach stałych migracji zwierząt, o których zarządców dróg mają obowiązek informować leśnicy. Znaki stawiane są również tam, gdzie wcześniej dochodziło do zderzeń pojazdów ze zwierzętami.

Analizując kolizje z udziałem zwierząt, zarówno pod kątem miejsc ich występowania, jak i czasu, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Zwierzęta mogą pojawić się wszędzie, najczęściej w czasie porannej i wieczornej szarówki. Szczególną ostrożność należy zachować w miejscach, gdzie droga sąsiaduje ze składowiskami płodów rolnych. Warto też pamiętać, że zwierzęta często poruszają się w stadach, dlatego gdy jedno zwierzę przebiega drogę, trzeba zwolnić i rozejrzeć się, czy nie pojawią się na niej kolejne.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.